Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:620 Utkom från trycket den 22 juni 2010Lag om ändring i polislagen (1984:387);utfärdad den 10 juni 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:135, bet. 2009/10:JuU21, rskr. 2009/10:317. föreskrivs att 10 a § polislagen (1984:387) ska ha följande lydelse.10 a §10 a § Senaste lydelse 1998:27. Bestämmelserna i 4 kap. 10 § första stycket häkteslagen (2010:611) om rätten att belägga någon med fängsel ska gälla även då en polisman omhändertar eller på annat sätt inskränker någons rörelsefrihet.Denna lag träder i kraft den 1 april 2011.På regeringens vägnarBEATRICE ASKCharlotte von Essen(Justitiedepartementet)