Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i vapenlagen (1996:67);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 6 § vapenlagen (1996:67) ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 6 §

2 Bestämmelser om ammunition som räknas till explosiva varor finns även i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.

SFS 2010:1012

Denna lag träder i kraft den 1 september 2010.
På regeringens vägnarTOBIAS BILLSTRÖMCharlotte von Essen(Justitiedepartementet)
Prop. 2009/10:203, bet. 2009/10:FöU6, rskr. 2009/10:380.
Senaste lydelse 1998:852.