Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1868 Utkom från trycket den 17 december 2010Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;utfärdad den 9 december 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2010/11:23, bet. 2010/11:FiU18, rskr. 2010/11:57. föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.1 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2010:764. Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driverbank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,livförsäkringsrörelse,verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, ifråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av andra än anknutna försäkringsförmedlare,verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2002:149) om utgivning av elektroniska pengar,fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om investeringsfonder,verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt fastighetsmäklarlagen (1995:400),verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag,yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster men som inte omfattas av 10,yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare),yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första stycket,yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i 13, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första stycket,yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person som avses i 10–14,yrkesmässig handel med varor, till den del verksamheten avser försäljning mot kontant betalning som uppgår till minst ett belopp som motsvarar 15 000 euro,verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster, ellerverksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betaltjänster utan att vara betalningsinstitut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.På regeringens vägnarPETER NORMANMats Walberg(Finansdepartementet)