Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2010:1908 Utkom från trycket den 27 december 2010Lag om ändring i lagen (2010:977) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor;utfärdad den 16 december 2010.Enligt riksdagens beslutProp. 2009/10:238, bet. 2010/11:KrU3, rskr. 2010/11:38. föreskrivs att 9 kap. 3 § lagen (2010:977) om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.9 kap.3 §3 §Staten får kräva tillbaka ersättning som betalats enligt 2 § första stycket av den som vållat skadan uppsåtligen eller genom grov vårdslöshet. För den som är att anse som arbetstagare ska dock ansvaret vara begränsat på det sätt som sägs i 4 kap. 1 § skadeståndslagen (1972:207).Särskilda bestämmelser om rätt till återkrav för ersättning som har betalats för radiologisk skada finns i lagen (2010:950) om ansvar och ersättning vid radiologiska olyckor.Om utländskt bistånd har begärts av en kommun, får staten av denna kräva tillbaka vad staten har betalat enligt 2 § eller enligt åtagande i internationella överenskommelser om sådant bistånd i den mån kostnaden tillsammans med kommunens egna kostnader för räddningsinsatsen inte överstiger självrisken enligt 7 kap. 3 §.På regeringens vägnarSTEN TOLGFORSMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)