Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:214 Utkom från trycket den 9 maj 2012Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617);utfärdad den 26 april 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:80, bet. 2011/12:TU8, rskr. 2011/12:195. föreskrivs att 4 kap. 1 § ordningslagen (1993:1617) ska ha följande lydelse.4 kap.1 §1 § Senaste lydelse 1998:501. Bestämmelserna i detta kapitel gäller trafik med tunnelbana och spårväg, taxitrafik, samt sådan yrkesmässig trafik för persontransporter som avses i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1071/2009 av den 21 oktober 2009 om gemensamma regler beträffande de villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik och om upphävande av rådets direktiv 96/26/EGEUT L 300, 14.11.2009, s. 51 (Celex 32009R1071)..Denna lag träder i kraft den 1 juni 2012.På regeringens vägnarPETER NORMANAnnika Waller(Justitiedepartementet)