Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2012:376 Utkom från trycket den 15 juni 2012Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;utfärdad den 7 juni 2012.Enligt riksdagens beslutProp. 2011/12:143, bet. 2011/12:FiU47, rskr. 2011/12:238. föreskrivs att det i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska införas två nya paragrafer, 1 kap. 2 a § och 3 kap. 1 a §, av följande lydelse.1 kap.2 a §2 a §Bestämmelserna i 3 kap. 1 a, 4, 5 och 7 §§ samt 5 kap. 1 och 2 §§ ska tillämpas på drift av en auktionsplattform för handel med utsläppsrätter som en reglerad marknad i enlighet med artikel 26.1 i kommissionens förordning (EU) nr 1031/2010 av den 12 november 2010 om tidsschema, administration och andra aspekter av auktionering av utsläppsrätter för växthusgaser i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/87/EG om ett system för handel med utsläppsrätter för växthusgaser inom gemenskapenEUT L 302, 18.11.2010, s. 1 (Celex 32010R1031)..3 kap.1 a §1 a §Vid tillämpning av artikel 55.2 i förordning (EU) nr 1031/2010 är Rikspolisstyrelsen finansunderrättelseenhet.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2012.På regeringens vägnarPETER NORMANEva-Lena Norgren(Finansdepartementet)