Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Kameraövervakningsförordning (2013:463)

Denna förordning upphör enligt F (2018:1287) att gälla vid utgången av juli 2018.

Utkom från trycket den 12 juni 2013
utfärdad den 30 maj 2013.

Tillsyn

1 §

Datainspektionen har det centrala ansvaret för tillsynen enligt kameraövervakningslagen (2013:460). I detta ingår att

  1. utvärdera rättstillämpningen,

  2. utvärdera, följa upp och samordna den operativa tillsynen,

  3. ge råd och stöd till länsstyrelserna, och

  4. ge information och råd till allmänheten och till dem som tillhandahåller och använder övervakningsutrustning.

2 §

Datainspektionen utövar tillsyn över kameraövervakning av platser dit allmänheten inte har tillträde.

Överklagande

3 §

Datainspektionen får överklaga ett beslut om kameraövervakning av en plats dit allmänheten har tillträde för att ta till vara allmänna intressen.

Avgifter

4 §

Avgifter enligt kameraövervakningslagen (2013:460) tas ut av länsstyrelsen för anmälan och prövning av ärenden om kameraövervakning i de fall som följer av 5 och 6 §§.

5 §

Avgiften för anmälan om kameraövervakning är 700 kronor.

6 §

För avgiftens storlek i övriga fall gäller 10 § avgiftsförordningen (1992:191). Följande avgiftsklasser ska tillämpas:

Ärendeslag

Avgiftsklass

Tillstånd till kameraövervakning

 

5

 

Förlängning av tillstånd

 

3

 

Tillstånd till utvidgning av pågående övervakning

 

4

 

Undantag från upplysningsplikten

 

3

 

7 §

För ansökningsavgiften gäller i övrigt 11–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191). Det som sägs där om avgifter för ansökan ska gälla även avgifter för anmälan.

8 §

Varje övervakningsområde som en ansökan eller en anmälan avser ska behandlas som ett avgiftsbelagt ärende. Med ett övervakningsområde avses en lokal, en byggnad, en fastighet eller något annat avgränsat område.

Om en ansökan avser kameraövervakning med övervakningskameror som är uppsatta på eller i fordon, fartyg eller luftfartyg, ska de fordon, fartyg eller luftfartyg som ansökan avser behandlas som ett avgiftsbelagt ärende.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:463

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2013, då förordningen (1998:314) om allmän kameraövervakning ska upphöra att gälla.

SFS 2018:1287

(Publicerad d. 29 juni 2018.)