Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:580 Utkom från trycket den 28 juni 2013Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;utfärdad den 19 juni 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2012/13:155, bet. 2012/13:FiU31, rskr. 2012/13:292. föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.1 kap.2 §2 § Senaste lydelse 2011:1051. Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driverbank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,livförsäkringsrörelse,verksamhet av det slag som beskrivs i 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,verksamhet som kräver anmälan till eller ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,försäkringsförmedling enligt lagen (2005:405) om försäkringsförmedling, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av andra än anknutna försäkringsförmedlare,verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666),verksamhet för kasinospel enligt kasinolagen (1999:355),verksamhet som godkänd eller auktoriserad revisor eller registrerat revisionsbolag,yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster men som inte omfattas av 10,yrkesmässig verksamhet som består i att lämna råd i avsikt att påverka storleken på en skatt eller avgift (skatterådgivare),yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första stycket,yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i 13, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § första stycket,yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som anges i 3 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person som avses i 10–14,yrkesmässig handel med varor, till den del verksamheten avser försäljning mot kontant betalning som uppgår till minst ett belopp som motsvarar 15 000 euro,verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betaltjänster utan att vara betalningsinstitut, ellerförvaltning av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.Denna lag träder i kraft den 22 juli 2013.På regeringens vägnarPETER NORMANEva-Lena Norgren(Finansdepartementet)