Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2013:707) om kontroll av vissa skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition

Utkom från trycket den 10 september 2013
utfärdad den 29 augusti 2013.

1 §

I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition som anges i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 av den 14 mars 2012 om genomförande av artikel 10 i FN:s protokoll om olaglig tillverkning av och handel med eldvapen, delar till eldvapen och ammunition, bifogat till Förenta nationernas konvention mot gränsöverskridande organiserad brottslighet (FN:s protokoll om skjutvapen), och om införande av exporttillstånd, import- och transiteringsåtgärder för skjutvapen, delar till skjutvapen och ammunition1) .

1)

EUT L 94, 30.3.2012, s. 1 (Celex 32012R0258).

2 §

Termer och uttryck i denna förordning har samma betydelse som i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012.

3 §

Inspektionen för strategiska produkter prövar frågor om exporttillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012.

Om tillstånd beviljas ska en kopia av tillståndsbeslutet sändas till Polismyndigheten.

SFS 2014:1302

4 §

Avgift får tas ut för prövning av ansökan om tillstånd enligt denna förordning.

För avgiftens storlek gäller bestämmelserna i 9–14 §§ avgiftsförordningen (1992:191) varvid avgiftsklass 3 tillämpas. Inspektionen för strategiska produkter får disponera intäkterna i verksamheten.

SFS 2018:8

5 §

Ansökan om tillstånd enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 ska ges in till Inspektionen för strategiska produkter.

Utöver vad som anges i artikel 7.3 och i förekommande fall 4.3 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 ska en ansökan om exporttillstånd innehålla uppgift om

  1. sökandens namn, personnummer eller organisationsnummer, hemvist eller säte,

  2. varubeskrivning, märkning, varukod, mängd och värde,

  3. mottagare, slutanvändare och i förekommande fall köpare,

  4. importland och i förekommande fall de tredjeländer som är transitländer,

  5. anledningen till exporten,

  6. exportförfarande,

  7. begärd giltighetstid för tillståndet, avsedd tidpunkt för exporten och i förekommande fall kontraktsdatum, och

  8. vilket slags tillstånd ansökan avser.

Om sökanden är en juridisk person ska ansökan dessutom innehålla uppgift om namn, personnummer och hemvist för de fysiska personer som har ett bestämmande inflytande över den juridiska personen.

Vid ansökan som gäller temporär export enligt artikel 9.2 c Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 258/2012 ska sökanden styrka sitt lagliga innehav av skjutvapnet.

Uppgifterna i ansökan ska lämnas på heder och samvete.

6 §

I 40 § förvaltningslagen (2017:900) finns bestämmelser om överklagande till allmän förvaltningsdomstol.

SFS 2018:1080

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2013:707

Denna förordning träder i kraft d. 30 sept. 2013.

SFS 2014:1302

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2018:8

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2018.

SFS 2018:1080

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2018.