Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2013:939 Utkom från trycket den 3 december 2013Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617);utfärdad den 21 november 2013.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:1, bet. 2013/14:FiU1, rskr. 2013/14:56. föreskrivs i fråga om ordningslagen (1993:1617)Senaste lydelse av 2 kap. 26 § 1999:1282. dels att 2 kap. 26 § ska upphöra att gälla, dels att 2 kap. 11, 27 och 28 §§ ska ha följande lydelse.2 kap.11 §11 §Beslut med anledning av en ansökan eller en anmälan enligt 6 § ska meddelas skyndsamt. Beslutet ska innehålla de villkor enligt 16 § andra stycket som polismyndigheten meddelar för sammankomsten eller tillställningen.27 §27 § Ändringen innebär bl.a. att andra stycket upphävs. Om anordnaren av en allmän sammankomst som anordnas i vinstsyfte eller av en offentlig tillställning inte har gjort ansökan eller anmälan som krävs enligt 4 eller 5 § eller inte har fullgjort ansöknings- eller anmälningsskyldigheten i sådan tid att beslut enligt 11 § har kunnat meddelas före sammankomsten eller tillställningen, ska polismyndigheten ålägga anordnaren att ersätta myndighetens kostnader för att hålla ordning vid sammankomsten eller tillställningen, i den mån kostnaderna beror på anordnarens försummelse. Detsamma gäller om anordnaren inte har följt de föreskrifter och villkor om ordning och säkerhet som har gällt för sammankomsten eller tillställningen.Om de kostnader som beror på anordnarens försummelse inte kan beräknas med tillräcklig säkerhet, ska polismyndigheten uppskatta dem till ett skäligt belopp.Ersättningsskyldigheten får sättas ned eller efterges, om det finns särskilda skäl.Regeringen får meddela föreskrifter om hur polismyndighetens kostnader för ordningshållning ska beräknas.28 §28 § Senaste lydelse 2005:68. Polismyndighetens beslut enligt detta kapitel får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.Länsstyrelsens beslut enligt 8 § andra stycket får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.Länsstyrelsens beslut enligt 15 § andra stycket och Socialstyrelsens beslut enligt 19 § får inte överklagas.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.Om inte något annat har beslutats gäller polismyndighetens beslut omedelbart utom när det är fråga om ersättningsskyldighet enligt 27 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2014. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar som ägt rum före ikraftträdandet.På regeringens vägnarBEATRICE ASKAnnika Waller(Justitiedepartementet)