Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:515 Utkom från trycket den 23 juni 2014Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:203, bet. 2013/14:JuU34, rskr. 2013/14:288. föreskrivs att det i säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska införas en ny paragraf, 32 a §, samt närmast före 32 a § en ny rubrik av följande lydelse.Särskilda bestämmelser som rör statsministerns tjänstebostäder32 a §32 a §I lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder finns särskilda bestämmelser om ansvar för tillträdesbegränsning och om samrådsskyldighet inför att säkerhetsskyddsavtal ska träffas och inför beslut om placering i säkerhetsklass.Denna lag träder i kraft den 1 september 2014.På regeringens vägnarBEATRICE ASKKarin Erlingsson(Justitiedepartementet)