Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:591 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i vapenlagen (1996:67);utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67)Senaste lydelse av2 kap. 10 § 2012:3062 kap. 10 a § 2012:3062 kap. 10 b § 2012:3062 kap. 14 § 2000:1472 kap. 17 § 2006:3862 kap. 18 § 2012:3062 kap. 19 § 1999:742 kap. 20 § 1999:742 kap. 21 § 1999:742 kap. 22 § 2010:3643 kap. 1 a § 2006:3863 kap. 8 § 2006:3864 kap. 2 § 2006:3865 kap. 7 § 2000:1476 kap. 3 b § 2012:3066 kap. 4 § 2012:3066 kap. 4 a § 2012:306. dels att 2 kap. 17–22 §§ ska upphöra att gälla, dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 17 och 18 §§ samt 20–22 §§ ska utgå, dels att i 2 kap. 10–10 b, 12 och 14 §§, 3 kap. 1 a, 6 och 8 §§, 4 kap. 2 §, 5 kap. 7 § samt 6 kap. 3 b, 4 och 4 a §§ ordet ”polismyndigheten” ska bytas ut mot ”Polismyndigheten”, dels att 1 kap. 8 §, 2 kap. 7 §, 4 kap. 4 §, 5 kap. 3 och 5 §§, 6 kap. 1–3 a, 6 och 7 §§, 7 kap. 3 §, 8 kap. 2 §, 9 kap. 7 §, 10 kap. 1 och 2 §§ samt 11 kap. 1 och 2 §§ ska ha följande lydelse, dels att rubriken till 2 kap. ska lyda ”Tillstånd”, dels att det i lagen ska införas ett nytt kapitel, 1 a kap., av följande lydelse.1 kap.8 §8 § Senaste lydelse 2011:467. I fråga om skjutvapen som innehas av staten gäller endast 1 a kap. 6–11 §§ och 2 a kap. 5 §. Lagen gäller inte ammunition som innehas av staten.I fråga om skjutvapen och ammunition som tillverkas för staten gäller endast 2 a kap. 1–4 och 6 §§.1 a kap. Behandling av personuppgifter i vapenregister och vapenärendenPersonuppgiftsansvar1 §1 §Polismyndigheten är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i vapenregister och vapenärenden.2 §2 §Polismyndigheten ska utse ett eller flera personuppgiftsombud för behandlingen av personuppgifter i vapenregister och vapenärenden.Myndigheten ska anmäla till tillsynsmyndigheten enligt personuppgiftslagen (1998:204) när ett personuppgiftsombud utses eller entledigas.Behandling av känsliga personuppgifter3 §3 §Uppgifter om en person får inte behandlas enbart på grund av vad som är känt om personens ras eller etniska ursprung, politiska åsikter, religiösa eller filosofiska övertygelse, medlemskap i fackförening, hälsa eller sexualliv.Om uppgifter om en person behandlas på annan grund, får de kompletteras med sådana uppgifter som avses i första stycket när det är absolut nödvändigt för syftet med behandlingen. Uppgifter som avses i första stycket får också behandlas om det är nödvändigt för diarieföring eller om uppgifterna har lämnats till Polismyndigheten i en anmälan eller liknande och behandlingen är nödvändig för handläggningen.4 §4 §Vid sökning i personuppgifter som behandlas med stöd av denna lag får uppgifter som avslöjar ras, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, medlemskap i fackförening eller som rör hälsa eller sexualliv inte användas som sökbegrepp.Tillgången till personuppgifter5 §5 §Tillgången till personuppgifter ska begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.Rättelse och skadestånd6 §6 §Bestämmelserna i personuppgiftslagen (1998:204) om rättelse och skadestånd tillämpas på motsvarande sätt vid behandling av personuppgifter enligt denna lag eller enligt föreskrifter som avses i 15 §.Vapenregister7 §7 §Polismyndigheten ska med hjälp av automatiserad behandling föra separata register överpersoner och organisationer som enligt denna lag har meddelats tillstånd att inneha skjutvapen eller ammunition eller tillstånd att låna skjutvapen samt personer som tillhör hemvärnets personal och som av Försvarsmakten har tilldelats skjutvapen för förvaring i bostaden (vapeninnehavarregistret),de skjutvapen för vilka tillstånd till innehav har meddelats enligt denna lag samt skjutvapen som upphittats eller anmälts stulna eller försvunna (vapenregistret), ochpersoner och organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna lag att driva handel med skjutvapen, fysiska personer som har ett betydande inflytande över en sådan juridisk person som har tillstånd att driva handel med skjutvapen, personer som har godkänts att som föreståndare eller ersättare svara för sådan verksamhet samt personer och organisationer som har meddelats tillstånd enligt denna lag att ta emot skjutvapen för översyn eller reparation (vapenhandlarregistret).Av vapeninnehavarregistret får det inte framgå vilka vapen som Försvarsmakten har tilldelat någon som tillhör hemvärnets personal. Registret får inte användas för att göra automatiserade sammanställningar över personer som tillhör hemvärnets personal.Vapenregistrens ändamål8 §8 §Vapenregistren ska ha till ändamål attunderlätta handläggningen av frågor om tillstånd enligt denna lag, ochge information om sådana uppgifter som behövs för att förebygga, förhindra eller upptäcka brottslig verksamhet eller för att utreda eller beivra brott med anknytning till skjutvapen.Bevarande och gallring av uppgifter i vapenregister9 §9 §Uppgifter i vapenregister får inte bevaras där längre än vad som behövs för något av de ändamål som anges i 8 §.10 §10 §Utan hinder av vad som sägs i 9 § ska uppgifter om skjutvapen och sådana vapendelar som avses i 2 a kap. bevaras i vapenregister i 20 år. Detsamma gäller uppgifter om namn, adress och organisations- eller personnummer avseende den som har meddelats tillstånd att inneha skjutvapen eller tillstånd att driva handel med skjutvapen.11 §11 §Uppgifter i vapeninnehavarregistret om personer som tillhör hemvärnets personal ska gallras när Försvarsmakten har meddelat att uppgiften inte längre är aktuell.Utlämnande av uppgifter i vapenregister12 §12 §Personuppgifter som behandlas i vapenregister och som är nödvändiga för att framställa rättsstatistik ska lämnas till den myndighet som ansvarar för att framställa sådan statistik.13 §13 §Om det är förenligt med svenska intressen, får personuppgifter som behandlas i vapenregister lämnas tillInterpol eller Europol, eller till en polismyndighet eller åklagarmyndighet i en stat som är ansluten till Interpol, om det behövs för att myndigheten eller organisationen ska kunna förebygga, förhindra, upptäcka, utreda eller beivra brott, ellerutländsk underrättelse- eller säkerhetstjänst.Uppgifter får vidare lämnas till en utländsk myndighet eller mellanfolklig organisation, om utlämnandet följer av en internationell överenskommelse som Sverige efter riksdagens godkännande har tillträtt.14 §14 §Säkerhetspolisen får medges direktåtkomst till vapenregister.Ytterligare föreskrifter15 §15 §Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar ytterligare föreskrifter omförande av vapenregister,åtkomst till uppgifter i registren,digital arkivering, ochatt personuppgifter som behandlas i vapenregister får lämnas ut även i andra fall än som avses i 12–14 §§.2 kap.7 §7 §Om tillstånd att inneha skjutvapen meddelas någon som ska förvärva ett sådant vapen, gäller tillståndet under förutsättning att förvärvet görs inom sex månader från dagen för tillståndet eller den längre tid som Polismyndigheten bestämmer.4 kap.4 §4 § Senaste lydelse 2006:386. Skjutvapen som ska skrotas ska lämnas till Polismyndigheten. Den som lämnar ett vapen för skrotning ska bifoga tillståndsbeviset.5 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2000:147. En innehavare får lämna över sitt skjutvapen eller sin ammunition till någon annan för förvaring om han eller hon inte själv kan ta hand om egendomen eller om det annars finns särskilda skäl. För sådan förvaring krävs tillstånd om inte utlåning i motsvarande fall är tillåten enligt 3 kap. Vid tillståndsprövningen ska Polismyndigheten särskilt beakta möjligheten för mottagaren att erbjuda en säker förvaring. Tillståndet ska tidsbegränsas.Den som förvarar vapnet får använda det endast om han eller hon har tillstånd att inneha vapen av samma typ.5 §5 §När det finns särskild anledning till det får Polismyndigheten även i annat fall än som avses i 2 kap. besluta att tillstånd att inneha skjutvapen ska förenas med villkor att vapnet ska förvaras på visst sätt.6 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2000:147. Ett tillstånd att inneha skjutvapen eller att föra in skjutvapen till Sverige ska återkallas av Polismyndigheten omtillståndshavaren visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,tillståndshavaren utan godtagbar anledning vägrat Polismyndigheten tillträde för att kontrollera att förvaringsbestämmelserna följs,förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, ellerdet annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.Första stycket gäller också i fråga om tillstånd att förvara skjutvapen hos någon annan.2 §2 § Senaste lydelse 2000:147. Ett tillstånd att inneha ammunition ska återkallas av Polismyndigheten omförutsättningarna för tillståndet inte längre finns,tillståndshavaren har missbrukat sin ammunition, ellerdet annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.3 §3 § Senaste lydelse 2006:386. Ett tillstånd att driva handel med skjutvapen ska återkallas av Polismyndigheten omtillståndshavaren inte längre driver yrkesmässig handel,förutsättningarna för tillståndet inte längre finns, ellerdet annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.Tillståndet får också återkallas om tillståndshavaren har åsidosatt en bestämmelse i denna lag eller en föreskrift eller ett villkor som meddelats med stöd av lagen.Första och andra styckena gäller på motsvarande sätt i fråga om tillstånd att ta emot skjutvapen för reparation eller översyn.3 a §3 a § Senaste lydelse 2006:386. Ett tillstånd att låna skjutvapen ska återkallas av Polismyndigheten ominnehavaren har visat sig vara olämplig att inneha skjutvapen,förutsättningar för tillståndet inte längre finns, ellerdet annars finns någon skälig anledning att återkalla tillståndet.6 §6 § Senaste lydelse 2012:306. En läkare som bedömer att en patient av medicinska skäl är olämplig att inneha skjutvapen ska omedelbart anmäla detta till Polismyndigheten. Anmälan behöver inte göras om det med hänsyn till omständigheterna står klart för läkaren att patienten inte har tillstånd att inneha skjutvapen.Den anmälningsskyldighet som läkare har enligt första stycket gäller även i fråga om en person som genomgår rättspsykiatrisk undersökning eller utredning enligt 7 § lagen (1991:2041) om särskild personutredning i brottmål, m.m.7 §7 § Senaste lydelse 2006:386. Om Polismyndigheten får kännedom om omständigheter som kan medföra att en person som tillhör hemvärnets personal är olämplig att inneha skjutvapen, ska myndigheten omedelbart underrätta Försvarsmakten om dessa omständigheter.7 kap.3 §3 §Innehavare av ett skjutvapen eller ammunition som ska lösas in är skyldig att enligt Polismyndighetens beslut lämna över vapnet eller ammunitionen till myndigheten eller den som myndigheten bestämmer. Om det finns ett tillståndsbevis eller någon annan motsvarande handling, ska även den lämnas över till Polismyndigheten.8 kap.2 §2 §Om skjutvapen eller ammunition ingår i ett dödsbo eller ett konkursbo, får Polismyndigheten besluta att egendomen tills vidare ska förvaras av myndigheten eller någon annan som myndigheten anvisar, när det finns särskild anledning till det. Den som har hand om boet är i så fall skyldig att efter Polismyndighetens beslut lämna över vapnen och ammunitionen till den som ska förvara egendomen.9 kap.7 §7 § Senaste lydelse 2000:147. Om någon frivilligt lämnar in skjutvapen eller ammunition till Polismyndigheten, får åtal mot honom eller henne för olovligt innehav av vapnet eller ammunitionen väckas av åklagaren endast om det är motiverat från allmän synpunkt.10 kap.1 §1 §Polismyndighetens beslut enligt denna lag som gäller en fysisk person får överklagas till den förvaltningsrätt inom vars domkrets han eller hon var folkbokförd vid tidpunkten för beslutet.I övriga fall överklagas beslut enligt denna lag till den förvaltningsrätt inom vars domkrets det första beslutet fattades.Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.2 §2 §Polismyndighetens eller en domstols beslut enligt denna lag ska gälla omedelbart, om inte annat förordnas. Polismyndighetens beslut om återkallelse av handelstillstånd ska dock gälla omedelbart endast i de fall det har förordnats i beslutet. Ett sådant förordnande får meddelas om det finns särskilda skäl.11 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2006:386. Regeringen får meddela föreskrifter om attdenna lag eller vissa föreskrifter i lagen ska tillämpas även i fråga om andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om föremålen är särskilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller personliga säkerhet,anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil från ett skjutvapen ska understiga ett visst värde eller att vapnet ska vara konstruerat på ett visst sätt för att vapnet ska anses vara effektbegränsat enligt 2 kap. 1 §,bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla innehav av skjutvapen som lämnats över från staten tillstatliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret, räddningstjänsten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel, ellerfrivilliga försvarsorganisationer,tillstånd ska krävas för överföring av skjutvapen eller ammunition från Sverige till ett annat land,den som avser att föra ut ett skjutvapen från Sverige eller lånar ut ett skjutvapen till någon som är fast bosatt i ett annat land och inte ska använda vapnet endast i Sverige, ska anmäla detta till Polismyndigheten, ochdenna lag inte ska gälla i fråga om skjutvapen och ammunition som en företrädare för en annan stats myndighet medför vid tillfällig tjänstgöring i Sverige eller vid resa för tjänsteändamål genom Sverige.2 §2 § Senaste lydelse 2006:386. Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter omundantag från kravet på tillstånd för att inneha start- eller signalvapen,krav på skjutskicklighet, utbildning, ålder och de förutsättningar i övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd att inneha eller låna skjutvapen,krav på kunskap för att få tillstånd att driva handel med skjutvapen och vad som i övrigt ska gälla vid sådan handel,vad som ska iakttas utöver bestämmelserna i 4 kap. vid ändring och reparation av skjutvapen,krav på vapenhandlares, museers och sammanslutningars förvaring av andra vapen än effektbegränsade vapen och på sammanslutningars förvaring av ammunition,de förutsättningar i övrigt som ska vara uppfyllda för tillstånd enligt denna lag,utfärdande av europeiska skjutvapenpass till dem som har tillstånd att inneha skjutvapen i Sverige,förutsättningar för och förfaringssätt vid medgivande av att personer bosatta i Sverige ska få tillstånd att förvärva skjutvapen i ett annat land,krav på att den som förvärvat ett skjutvapen i Sverige och som är bosatt i ett främmande land ska underrätta den staten om förvärvet,vilka sammanslutningar som ska anses uppfylla kraven i 2 kap. 3 § b för att kunna meddelas tillstånd att inneha skjutvapen, ochvad som ska iakttas utöver bestämmelserna i 5 kap. i fråga om transport av skjutvapen och ammunition.1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.2. Äldre föreskrifter gäller för överklagande av beslut som har meddelats före ikraftträdandet.På regeringens vägnarBEATRICE ASKGunnel Lindberg(Justitiedepartementet)