Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:592 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (1996:627);utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs att 28 § säkerhetsskyddslagen (1996:627) ska ha följande lydelse.28 §28 §Sedan ett beslut har fattats med anledning av en säkerhetsprövning, ska de handlingar som kommit från Säkerhetspolisen snarast återställas dit, om Säkerhetspolisen inte har beslutat något annat.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarBEATRICE ASKGunnel Lindberg(Justitiedepartementet)