Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (2012:278) om inhämtning av uppgifter om elektronisk kommunikation i de brottsbekämpande myndigheternas underrättelseverksamhet ska ha följande lydelse.

1 §

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen eller Tullverket får, under de förutsättningar som anges i denna lag, i underrättelseverksamhet i hemlighet från den som enligt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation tillhandahåller ett elektroniskt kommunikationsnät eller en elektronisk kommunikationstjänst hämta in uppgifter om
  • 1. meddelanden som i ett elektroniskt kommunikationsnät har överförts till eller från ett telefonnummer eller annan adress,
  • 2. vilka elektroniska kommunikationsutrustningar som har funnits inom ett visst geografiskt område, eller
  • 3. i vilket geografiskt område en viss elektronisk kommunikationsutrustning finns eller har funnits.

SFS 2014:654

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.
På regeringens vägnarBEATRICE ASKSusanne Södersten(Justitiedepartementet)
Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.