Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2014:688 Utkom från trycket den 27 juni 2014Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor;utfärdad den 12 juni 2014.Enligt riksdagens beslutProp. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262. föreskrivs att 2 kap. 5 § och 6 kap. 10 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.2 kap.5 §5 §Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen från en anläggning som avses i 4 § ska den som utövar verksamheten underrätta länsstyrelsen, Polismyndigheten och kommunen om utsläppet kräver särskilda åtgärder till skydd för allmänheten. Underrättelse ska också lämnas om det finns överhängande fara för ett sådant utsläpp.6 kap.10 §10 §Kommunerna och de statliga myndigheter som ansvarar för räddningstjänst ska se till att det finns anordningar för alarmering av räddningsorganen.När ett räddningsorgan gör en räddningsinsats ska Polismyndigheten underrättas om insatsen.Om effekterna av en olycka kan kräva särskilda åtgärder till skydd för befolkningen eller miljön i ett annat land än Sverige, ska det räddningsorgan som gör räddningsinsatsen omedelbart underrätta berörd myndighet i det andra landet.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.På regeringens vägnarKARIN ENSTRÖMMaria Hedegård(Försvarsdepartementet)