Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2014:1107) om Polismyndighetens hantering av hittegods

Utkom från trycket den 7 oktober 2014
utfärdad den 11 september 2014.

1 §

Polismyndigheten ska registrera hittegods.

En anställd vid Polismyndigheten som har tagit emot en anmälan om hittegods eller tagit hand om hittegods ska utan dröjsmål se till att godset registreras.

2 §

När Polismyndigheten tar hand om hittegods ska myndigheten ge upphittaren ett bevis om det.

3 §

Om ägaren till hittegodset är känd ska han eller hon informeras om fyndet och uppmanas att inom en månad uppge om han eller hon vill lösa godset. Ägaren ska även informeras om att han eller hon annars förlorar sin rätt till godset.

SFS 2015:29

4 §

Om ägaren har förlorat sin rätt till hittegodset och det är i Polismyndighetens vård, ska upphittaren uppmanas att inom en månad betala myndighetens kostnader med anledning av fyndet. Upphittaren ska informeras om att han eller hon annars förlorar sin rätt till godset.

SFS 2015:29

5 §

Innan Polismyndigheten fastställer att ägaren eller upphittaren har förlorat sin rätt till hittegods enligt 3 eller 4 § ska han eller hon ha delgetts underrättelse om att så kan bli fallet. Kungörelsedelgivning av underrättelsen får användas under de förutsättningar som anges i 48 § delgivningslagen (2010:1932).

Om värdet av hittegodset kan antas vara mindre än en tiondel av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde när godset togs om hand eller om det saknar försäljningsvärde, får delgivning ske genom att underrättelsen anslås hos Polismyndigheten.

SFS 2015:29

6 §

Det som i denna förordning föreskrivs om hittegods gäller även kvarglömda saker.

SFS 2015:29

7 §

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om hur skälig lösen för hittegods som omhändertagits av myndigheten ska beräknas.

SFS 2015:29

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2014:1107

1. Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

2. Genom förordningen upphävs kungörelsen (1938:677) med vissa föreskrifter rörande polismyndighets befattning med hittegods.

SFS 2015:29

Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2015.