Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Förordning (2015:17) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färdUtkom från trycket den 3 februari 2015utfärdad den 22 januari 2015.Innehåll1 §1 §I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.Underrättelser2 §2 §Underrättelseskyldigheten enligt 11 § lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska fullgöras av Polismyndigheten eller Tullverket.Underrättelseskyldigheten enligt 18 § samma lag ska, om egendom omhändertagits, fullgöras av den myndighet som förvarar egendomen. Om klampning beslutats, ska underrättelseskyldigheten fullgöras av den myndighet som beslutat om klampningen.3 §3 §Om Polismyndigheten upphäver åtgärden under tiden som frågan handläggs av domstol, ska myndigheten utan dröjsmål underrätta domstolen om detta.Bemyndigande4 §4 §Polismyndigheten och Tullverket får inom sina respektive ansvarsområden meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd och denna förordning. Innan sådana föreskrifter meddelas ska myndigheterna höra varandra och Transportstyrelsen.Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser 2015:17 Denna förordning träder i kraft d. 1 mars 2015.