Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Förordning (2015:17) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd

Innehåll

1 §

I denna förordning finns bestämmelser som kompletterar lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd.

Underrättelser

2 §

Underrättelseskyldigheten enligt 11 § lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd ska fullgöras av Polismyndigheten eller Tullverket.
Underrättelseskyldigheten enligt 18 § samma lag ska, om egendom omhändertagits, fullgöras av den myndighet som förvarar egendomen. Om klampning beslutats, ska underrättelseskyldigheten fullgöras av den myndighet som beslutat om klampningen.

3 §

Om Polismyndigheten upphäver åtgärden under tiden som frågan handläggs av domstol, ska myndigheten utan dröjsmål underrätta domstolen om detta.

Bemyndigande

4 §

Polismyndigheten och Tullverket får inom sina respektive ansvarsområden meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2014:1437) om åtgärder vid hindrande av fortsatt färd och denna förordning. Innan sådana föreskrifter meddelas ska myndigheterna höra varandra och Transportstyrelsen.

SFS 2015:17

Denna förordning träder i kraft den 1 mars 2015.