Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2015:54) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang

Utkom från trycket den 3 mars 2015
utfärdad den 19 februari 2015.

Allmänna bestämmelser

upphävd genom SFS2018-1949

1 §

I denna förordning finns kompletterande föreskrifter om sådan behandling av personuppgifter som omfattas av lagen (2015:51) om register över tillträdesförbud vid idrottsarrangemang. Termer och uttryck som används i denna förordning har samma innebörd och tillämpningsområde som i lagen.

Tillgången till personuppgifter

Rubriken har denna placering enl. . SFS2018-1949

2 §

En idrottsorganisation som har fått tillgång till personuppgifter från tillträdesförbudsregistret ska bestämma villkor för tilldelning av behörighet för åtkomst till dessa personuppgifter. För tilldelning av behörighet för åtkomst till personuppgifter ska det särskilt beaktas att det, utöver behovet av uppgifterna, ställs krav på utbildning och erfarenhet.

SFS 2018:1949

Tillgången till personuppgifter

upphävd genom SFS2018-1949

3 §

Innan en idrottsorganisation begär tillgång till personuppgifter från tillträdesförbudsregistret ska organisationen samråda med Datainspektionen i fråga om vilka lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder som ska vidtas för att skydda de personuppgifter som behandlas.

SFS 2018:1949

Vilka uppgifter som ska lämnas

Rubriken har denna placering enl. . SFS2018-1949

4 §

Bestämmelser om skyldighet att lämna sådana uppgifter som anges i 5 kap. 24 § lagen (2018:1693) om polisens behandling av personuppgifter inom brottsdatalagens område finns i 2 § förordningen (2005:323) om tillträdesförbud vid idrottsarrangemang.

SFS 2018:1949

Rätt att meddela föreskrifter

Rubriken införd g. . SFS2018-1949

5 §

Polismyndigheten får meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (2015:51) om idrottsorganisationers behandling av uppgifter om tillträdesförbud och av denna förordning.

SFS 2018:1949

6 §

Innan Polismyndigheten meddelar föreskrifter med stöd av denna förordning i frågor som kan medföra särskilda risker för intrång i den personliga integriteten ska samråd ske med Datainspektionen.

SFS 2018:1949

Vilka uppgifter som ska lämnas

upphävd genom SFS2018-1949

7 §

[[Ny beteckning – 4 § – och lydelse g. F (2018:1949).]]

SFS 2018:1949

Övriga bestämmelser

upphävd genom SFS2018-1949

8 §

[[Ny beteckning – 5 § – och lydelse g. F (2018:1949).]]

SFS 2018:1949

9 §

[[Ny beteckning – 6 § – g. F (2018:1949).]]

SFS 2018:1949

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:54

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 2015.

SFS 2018:1949

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2019.