Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:187 Utkom från trycket den 9 april 2015Lag om ändring i lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism;utfärdad den 26 mars 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:57, bet. 2014/15:FiU13, rskr. 2014/15:146. föreskrivs att 6 kap. 5 § lagen (2009:62) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.6 kap.5 §5 § Senaste lydelse 2009:716. En verksamhetsutövare som har gjort anmälan enligt 3 § men som i väsentlig utsträckning har åsidosatt skyldigheter i näringsverksamhet eller som har gjort sig skyldig till allvarlig brottslighet får av tillsynsmyndigheten föreläggas att vidta rättelse eller, om detta inte är möjligt, upphöra med verksamheten.Om verksamhetsutövaren är en juridisk person, gäller första stycket även den som har ett kvalificerat innehav av andelar i den juridiska personen eller ingår i dess ledning.Med ett kvalificerat innehav avses detsamma som i 1 kap. 5 § 15 lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse.Denna lag träder i kraft den 1 maj 2015.På regeringens vägnarPER BOLUNDEva-Lena Norgren(Finansdepartementet)