Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2015:335 Utkom från trycket den 9 juni 2015Lag om ändring i vapenlagen (1996:67);utfärdad den 28 maj 2015.Enligt riksdagens beslutProp. 2014/15:108, bet. 2014/15:JuU26, rskr. 2014/15:204. föreskrivs i fråga om vapenlagen (1996:67) dels att 2 a kap. 7 § och 11 kap. 1 § ska ha följande lydelse, dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 19 §, och närmast före 2 kap. 19 § en ny rubrik av följande lydelse.2 kap.Avgifter19 §19 § Tidigare 2 kap. 19 § upphävd genom 2014:591. Polismyndigheten får ta ut avgifter för prövning av ansökningar enligt denna lag eller föreskrifter som meddelas med stöd av denna lag.2 a kap.7 §7 § Senaste lydelse 2011:467. Den som för in vapen eller vapendelar som anges i 2 och 3 §§ till Sverige från en stat utanför Europeiska unionen ska senast inom en månad efter införseln se till att föremålet har en unik märkning med identifikationsnummer eller annan uppgift som gör det möjligt att identifiera det. Märkningen ska också visa att föremålet har förts in till Sverige och året för införseln.Första stycket gäller inte den som tillfälligt, under högst tre månader från dagen för införseln, för in vapen eller vapendelar till Sverige föranvändning vid jakt eller tävlingsskytte,reparation, översyn, service eller värdering,utställning eller mässa,resa genom landet, elleranvändning av företrädare för en annan stats myndighet vid tillfällig tjänstgöring i landet.11 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2014:591. Regeringen får meddela föreskrifter omatt denna lag eller vissa föreskrifter i lagen ska tillämpas även i fråga om andra föremål än sådana som anges i 1 kap. 2 och 3 §§, om föremålen är särskilt ägnade att användas vid brott mot någons liv, hälsa eller personliga säkerhet,att anslagsenergin eller utgångshastigheten hos en projektil från ett skjutvapen ska understiga ett visst värde eller att vapnet ska vara konstruerat på ett visst sätt för att vapnet ska anses vara effektbegränsat enligt 2 kap. 1 §,att bestämmelserna om tillstånd i 2 kap. 1 § inte ska gälla innehav av skjutvapen som lämnats över från staten tillstatliga tjänstemän eller personer som tillhör det militära försvaret, räddningstjänsten, Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen,den som för statens räkning tillverkar krigsmateriel, ellerfrivilliga försvarsorganisationer,att tillstånd ska krävas för överföring av skjutvapen eller ammunition från Sverige till ett annat land,att den som avser att föra ut ett skjutvapen från Sverige eller lånar ut ett skjutvapen till någon som är fast bosatt i ett annat land och inte ska använda vapnet endast i Sverige, ska anmäla detta till Polismyndigheten,att denna lag inte ska gälla i fråga om skjutvapen och ammunition som en företrädare för en annan stats myndighet medför vid tillfällig tjänstgöring i Sverige eller vid resa för tjänsteändamål genom Sverige, ochstorleken på de avgifter som får tas ut enligt 2 kap. 19 §.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.På regeringens vägnarANDERS YGEMANHelena Swenzén(Justitiedepartementet)