Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i vapenlagen (1996:67);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 a kap. 14 § och 6 kap. 7 § vapenlagen (1996:67) ska ha följande lydelse.

1 a kap.

1 a kap. 14 §

2 Säkerhetspolisen, Tullverket och Kustbevakningen får medges direktåtkomst till vapenregister.
En myndighet som har beviljats direktåtkomst ansvarar för att tillgången till personuppgifter begränsas till vad varje tjänsteman behöver för att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter.

6 kap.

6 kap. 7 §

3 Om Polismyndigheten får kännedom om omständigheter som kan medföra att en person som tillhör hemvärnets personal är olämplig att inneha skjutvapen, ska myndigheten omedelbart underrätta Försvarsmakten om dessa omständigheter. Om Säkerhetspolisen får kännedom om sådana omständigheter ska myndigheten i så stor utsträckning som dess verksamhet medger det underrätta Försvarsmakten om dessa.

SFS 2015:448

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
På regeringens vägnarANDERS YGEMANHelena Swenzén(Justitiedepartementet)
Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.
Senaste lydelse 2014:591.
Senaste lydelse 2014:591.