Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i vapenlagen (1996:67);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 kap. 14 § vapenlagen (1996:67) ska ha följande lydelse.

2 kap.

2 kap. 14 §

2 Skjutvapen och ammunition får inte förvaras på tullager eller i frizon utan medgivande av Polismyndigheten.

SFS 2016:268

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
På regeringens vägnarANDERS YGEMANHelena Swenzén(Justitiedepartementet)
Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.
Senaste lydelse 2014:591.