Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i vapenlagen (1996:67);

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att det i vapenlagen (1996:67) ska införas en ny paragraf, 9 kap. 8 §, av följande lydelse.

9 kap.

9 kap. 8 §

För försök, förberedelse eller stämpling till grovt vapenbrott eller synnerligen grovt vapenbrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.

SFS 2016:513

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.
På regeringens vägnarANDERS YGEMANHelena Swenzén(Justitiedepartementet)
Prop. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234.