Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2016:513 Utkom från trycket den 3 juni 2016Lag om ändring i vapenlagen (1996:67);utfärdad den 26 maj 2016.Enligt riksdagens beslutProp. 2015/16:113, bet. 2015/16:JuU16, rskr. 2015/16:234. föreskrivs att det i vapenlagen (1996:67) ska införas en ny paragraf, 9 kap. 8 §, av följande lydelse.9 kap.8 §8 §För försök, förberedelse eller stämpling till grovt vapenbrott eller synnerligen grovt vapenbrott döms det till ansvar enligt 23 kap. brottsbalken.Denna lag träder i kraft den 1 juli 2016.På regeringens vägnarANDERS YGEMANHelena Swenzén(Justitiedepartementet)