Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 4 §

Lagen gäller inte hälso- och sjukvård som avses i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).

SFS 2017:53

Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.
På regeringens vägnarANDERS YGEMANKarin Erlingsson(Justitiedepartementet)
Prop. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141.