Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:53 Utkom från trycket den 21 februari 2017Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor;utfärdad den 9 februari 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:43, bet. 2016/17:SoU5, rskr. 2016/17:141. föreskrivs att 1 kap. 4 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.1 kap.4 §4 §Lagen gäller inte hälso- och sjukvård som avses i hälso- och sjukvårdslagen (2017:30).Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.På regeringens vägnarANDERS YGEMANKarin Erlingsson(Justitiedepartementet)