Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:137 Utkom från trycket den 7 mars 2017Lag om ändring i polislagen (1984:387);utfärdad den 23 februari 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:57, bet. 2016/17:JuU9, rskr. 2016/17:149. föreskrivs att det i polislagen (1984:387) ska införas en ny paragraf, 29 a §, av följande lydelse.29 a §29 a §Polismyndigheten och Säkerhetspolisen får överlämna till Kriminalvården att transportera någon som är berövad friheten. Vid en sådan transport tillämpas följande bestämmelser i häkteslagen (2010:611):4 kap. 4 § om kroppsvisitation,4 kap. 10 § första stycket om användning av fängsel, och8 kap. 2 a § om möjligheten att i vissa fall begära hjälp av Polismyndigheten.Om det behövs för planeringen och genomförandet av transporten, ska Polismyndigheten eller Säkerhetspolisen, utan hinder av sekretess, lämna Kriminalvården de uppgifter som avses i 45 b § lagen (1988:870) om vård av missbrukare i vissa fall, 43 b § lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga, 47 b § lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård, 27 § lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård, 20 b § lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård eller 10 kap. 19 c § utlänningslagen (2005:716).Denna lag träder i kraft den 1 april 2017.På regeringens vägnarANDERS YGEMANKarin Erlingsson(Justitiedepartementet)