Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:745 Utkom från trycket den 4 juli 2017Lag om ändring i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor;utfärdad den 22 juni 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2016/17:171, bet. 2016/17:KU30, rskr. 2016/17:335. föreskrivs att 3 kap. 12 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska ha följande lydelse.3 kap.12 §12 § Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket tas bort. En kommun får träffa avtal med en annan kommun om att de uppgifter som kommunen har enligt denna lag helt eller delvis ska utföras av den andra kommunen. Genom ett sådant avtal får en kommun tillhandahålla tjänster åt en annan kommun.En kommun får även efter överenskommelse med en annan kommun uppdra åt en anställd i den andra kommunen att besluta på kommunens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden, dock inte i sådana ärenden som avses i 6 kap. 38 § kommunallagen (2017:725). Bestämmelserna i 6 kap. 28–32 §§ och 40 § kommunallagen om jäv och anmälan av beslut till nämnd ska tillämpas på den som fattar sådana beslut.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarANDERS YGEMANKarin Erlingsson(Justitiedepartementet)