Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2017:1139 Utkom från trycket den 1 december 2017Lag om ändring i vapenlagen (1996:67);utfärdad den 23 november 2017.Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:26, bet. 2017/18:JuU8, rskr. 2017/18:65. föreskrivs att 9 kap. 1 och 1 a §§ vapenlagen (1996:67) ska ha följande lydelse.9 kap.1 §1 § Senaste lydelse 2014:894. Den som uppsåtligen innehar ett skjutvapen utan att ha rätt till det eller överlåter eller lånar ut ett skjutvapen till någon som inte har rätt att inneha vapnet döms för vapenbrott till fängelse i högst tre år.Om gärningen har begåtts av oaktsamhet eller om brottet är ringa, döms till böter eller fängelse i högst sex månader.1 a §1 a § Senaste lydelse 2014:894. Om brott som avses i 1 § första stycket är grovt, döms för grovt vapenbrott till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas omvapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan plats,vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet,innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen, ellergärningen annars har varit av särskilt farlig art.Om brott som avses i 1 § första stycket är synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse i lägst fyra och högst sex år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett ett stort antal vapen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONMaria Lindeberg(Justitiedepartementet)