Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2018:586 Publicerad den 31 maj 2018Lag om ändring i polislagen (1984:387)Utfärdad den 24 maj 2018Enligt riksdagens beslutProp. 2017/18:89, bet. 2017/18:JuU21, rskr. 2017/18:289. föreskrivs att 3 § polislagen (1984:387) ska ha följande lydelse.3 §3 § Senaste lydelse 2014:588. Till Säkerhetspolisens uppgifter hör attförebygga, förhindra och upptäcka brottslig verksamhet som innefattar brott mot rikets säkerhet eller terrorbrott,utreda och beivra sådana brott som anges i 1 eller som följer av 5,fullgöra uppgifter i samband med personskydd av den centrala statsledningen och andra som regeringen eller Säkerhetspolisen bestämmer,fullgöra uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen (2018:585),leda annan polisverksamhet om regeringen föreskriver det och i övrigt bedriva sådan verksamhet som framgår av lag eller förordning eller som regeringen uppdragit åt Säkerhetspolisen att i särskilda hänseenden ansvara för.När Säkerhetspolisen leder polisverksamhet enligt första stycket ska det som i lag eller annan författning föreskrivs om Polismyndigheten i tillämpliga delar gälla Säkerhetspolisen.Denna lag träder i kraft den 1 april 2019.På regeringens vägnarMORGAN JOHANSSONKarin Erlingsson(Justitiedepartementet)