Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 26 § lagen (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter ska ha följande lydelse.

26 §

2 Länsstyrelsens och Polismyndighetens beslut enligt denna lag och beslut om registrering av hund som meddelas av Jordbruksverket eller av den som ansvarar för driften av registret får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.
Om beslutet har meddelats av en organisation tillämpas 36–39 §§ och 42–47 §§ förvaltningslagen (2017:900).
Jordbruksverket för det allmännas talan i förvaltningsdomstol, om det överklagade beslutet har meddelats av en organisation.
Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

SFS 2018:830

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.
På regeringens vägnarSVEN-ERIK BUCHTMaria Wetterling(Näringsdepartementet)
Prop. 2017/18:235, bet. 2017/18:KU22, rskr. 2017/18:327.
Senaste lydelse 2018:54.