Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 kap. 2 § lagen (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism ska ha följande lydelse.

1 kap.

1 kap. 2 §

2 Denna lag gäller för fysiska och juridiska personer som driver
 • 1. bank- eller finansieringsrörelse enligt lagen (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse,
 • 2. livförsäkringsrörelse,
 • 3. värdepappersrörelse enligt 2 kap. 1 § lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden,
 • 4. verksamhet som kräver ansökan hos Finansinspektionen enligt lagen (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet eller lagen (2004:299) om inlåningsverksamhet,
 • 5. försäkringsdistribution enligt lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, i fråga om sådan verksamhet rörande livförsäkring, bedriven av sådana försäkringsförmedlare som har tillstånd enligt 2 kap. 1 § den lagen eller bedriver verksamhet enligt 3 kap. 1 § andra stycket 2 eller 3 § den lagen,
 • 6. verksamhet för utgivning av elektroniska pengar enligt lagen (2011:755) om elektroniska pengar,
 • 7. fondverksamhet enligt lagen (2004:46) om värdepappersfonder,
 • 8. verksamhet med att som betalningsinstitut tillhandahålla betaltjänster enligt lagen (2010:751) om betaltjänster,
 • 9. verksamhet med att tillhandahålla betaltjänster enligt lagen om betaltjänster utan att vara betalningsinstitut, dock inte om verksamheten uteslutande avser kontoinformationstjänster,
 • 10. verksamhet som förvaltare av alternativa investeringsfonder enligt lagen (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder,
 • 11. verksamhet med konsumentkrediter enligt lagen (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter,
 • 12. verksamhet med bostadskrediter enligt lagen (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter,
 • 13. verksamhet som fastighetsmäklare med fullständig registrering enligt fastighetsmäklarlagen (2011:666),
 • 14. spelverksamhet som bedrivs med licens eller registrering enligt spellagen (2018:1138),
 • 15. yrkesmässig handel med varor, om det kan antas att det i verksamheten eller en del av verksamheten genomförs eller kommer att genomföras transaktioner, enstaka eller sådana som kan antas ha samband, som innebär att utbetalt eller mottaget belopp i kontanter uppgår till motsvarande 5 000 euro eller mer,
 • 16. verksamhet enligt pantbankslagen (1995:1000),
 • 17. verksamhet som auktoriserad eller godkänd revisor eller registrerat revisionsbolag,
 • 18. yrkesmässig verksamhet som avser bokföringstjänster eller revisionstjänster som inte omfattas av 17,
 • 19. yrkesmässig rådgivning avseende skatter och avgifter (skatterådgivare),
 • 20. yrkesmässig verksamhet som advokat eller biträdande jurist på advokatbyrå, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första stycket,
 • 21. yrkesmässig verksamhet som annan oberoende jurist än som avses i 20, till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § första stycket, eller
 • 22. yrkesmässig verksamhet till den del verksamheten avser tjänster som anges i 4 § andra stycket och verksamhetsutövaren inte är en sådan person som avses i 17–21.
Vissa speltjänster får undantas från tillämpning av lagen eller bestämmelser i den enligt föreskrifter som meddelas med stöd av 8 kap. 1 § 1.

SFS 2018:1230

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2019.
På regeringens vägnarPER BOLUNDErik Eldhagen(Finansdepartementet)
Prop. 2017/18:216, bet. 2017/18:FiU45, rskr. 2017/18:427, prop. 2017/18:220, bet. 2017/18:KrU8, rskr. 2017/18:363.
Senaste lydelse 2018:1221. Ändringen innebär bl.a. att punkt 15 tas bort.