Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:110 Publicerad den 12 mars 2019Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)Utfärdad den 28 februari 2019Enligt riksdagens beslutFramst. 2018/19:RS6, bet. 2018/19:KU16, rskr. 2018/19:133. föreskrivs att 1 kap. 3 § säkerhetsskyddslagen (2018:585) ska ha följande lydelse.1 kap.3 §3 §För riksdagen och dess myndigheter gäller endast bestämmelserna om säkerhetsskyddsklasser i 2 kap. 5 §, säkerhetsprövning i 3 kap. och säkerhetsintyg i 4 kap. I övrigt gäller lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter.Regeringen får i fråga om Regeringskansliet, utlandsmyndigheterna och kommittéväsendet meddela föreskrifter om undantag från andra bestämmelser i lagen än de som anges i första stycket.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGIda Wettervik(Justitiedepartementet)