Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2019:895 Publicerad den 3 december 2019Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)Utfärdad den 28 november 2019Enligt riksdagens beslutProp. 2018/19:162, bet. 2019/20:KU3, rskr. 2019/20:48. föreskrivs att 2 kap. 3 § vapenlagen (1996:67) ska ha följande lydelse.2 kap.3 §3 § Senaste lydelse 2014:895. Tillstånd att inneha skjutvapen får meddelasenskilda personer,sammanslutningar för jakt- eller målskytte, som uppfyller höga krav på säkerhet i fråga om handhavande av vapen ocha) har auktoriserats enligt 17 §, ellerb) är anslutna till en auktoriserad sammanslutning och har en stabil organisation och kontinuerlig skytteverksamhet,huvudmän för museer, om museet får statsbidrag enligt särskilda föreskrifter eller om museet ägs av en kommun, en region eller en stiftelse som står under länsstyrelsens tillsyn: för vapen som ska ingå i samlingarna, ochauktoriserade bevakningsföretag: för utlåning till väktare som har meddelats tillstånd att som lån inneha ett sådant vapen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2020.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGPeter Lindström(Justitiedepartementet)