Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:900 Publicerad den 10 november 2020Lag om ändring i vapenlagen (1996:67)Utfärdad den 5 november 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:200, bet. 2020/21:JuU5, rskr. 2020/21:31. föreskrivs att 9 kap. 1 a § och 11 kap. 3 § vapenlagen (1996:67) ska ha följande lydelse.9 kap.9 kap.1 a §1 a §Senaste lydelse 2017:1139. Om brott som avses i 1 § första stycket är grovt, döms för grovt vapenbrott till fängelse i lägst två och högst fem år. Vid bedömningen av om brottet är grovt ska det särskilt beaktas omvapnet har innehafts på allmän plats eller på en annan plats där människor brukar samlas eller har samlats eller i ett fordon på en sådan plats,vapnet har varit av särskilt farlig beskaffenhet,innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett flera vapen,vapnet har innehafts i en sådan miljö att det typiskt sett kan befaras komma till brottslig användning, ellergärningen annars har varit av särskilt farlig art.Om brott som avses i 1 § första stycket är synnerligen grovt, döms för synnerligen grovt vapenbrott till fängelse i lägst fyra och högst sju år. Vid bedömningen av om brottet är synnerligen grovt ska det särskilt beaktas om innehavet, överlåtelsen eller utlåningen har avsett ett stort antal vapen eller flera vapen av särskilt farlig beskaffenhet.Vid bedömningen enligt första och andra styckena ska ett enhandsvapen anses vara av särskilt farlig beskaffenhet, om det är kraftfullt eller har en särskilt farlig konstruktion eller utformning.11 kap.11 kap.3 §3 §Senaste lydelse 2004:1005. Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, Försvarsmakten får i enskilda fall besluta att lagen inte ska gälla skjutvapen och ammunition som innehas av en främmande stats militära styrka som befinner sig i Sverige inom ramen för internationellt militärt samarbete eller internationell krishantering.Denna lag träder i kraft den 1 december 2020.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGJenny Ferm(Justitiedepartementet)