Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2020:1050 Publicerad den 2 december 2020Lag om ändring i polislagen (1984:387)Utfärdad den 26 november 2020Enligt riksdagens beslutProp. 2019/20:186, bet. 2020/21:JuU3, rskr. 2020/21:57. föreskrivs att det i polislagen (1984:387) ska införas en ny paragraf, 19 a §, av följande lydelse.19 a §19 a §En polisman får i samband med ett förhör som hålls i Polismyndighetens eller Säkerhetspolisens lokaler kroppsvisitera förhörspersonen, om det är nödvändigt av säkerhetsskäl för att söka efter vapen eller andra farliga föremål.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2021.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGMaria Lindeberg(Justitiedepartementet)