Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:5Publicerad den 9 januari 2021Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)Utfärdad den 8 januari 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:79, bet. 2020/21:SoU23, rskr. 2020/21:159. föreskrivs i fråga om ordningslagen (1993:1617)dels att 2 kap. 7 § ska ha följande lydelse,dels att det ska införas en ny paragraf, 2 kap. 15 a §, av följande lydelse.2 kap.7 §7 §En ansökan om tillstånd att anordna och en anmälan om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska innehålla uppgifter om anordnaren, tiden för sammankomsten eller tillställningen, dennas art och huvudsakliga utformning samt de åtgärder i fråga om ordning och säkerhet som anordnaren avser att vidta.Anordnaren av en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska i ansökan även uppge om sammankomsten eller tillställningen ska hållas i enlighet med föreskrifter som har meddelats med stöd av 7 § första stycket lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 eller ett beslut enligt 16 § samma lag.15 a §15 a §I lagen (2021:4) om särskilda begränsningar för att förhindra spridning av sjukdomen covid-19 finns det bestämmelser om särskilda begränsningar av allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.Denna lag träder i kraft den 10 januari 2021.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGJenny Ferm(Justitiedepartementet)