Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:6Publicerad den 9 januari 2021Lag om ändring i ordningslagen (1993:1617)Utfärdad den 8 januari 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:79, bet. 2020/21:SoU23, rskr. 2020/21:159. föreskrivs i fråga om ordningslagen (1993:1617)Senaste lydelse av 2 kap. 15 a § 2021:5.dels att 2 kap. 15 a § ska upphöra att gälla,dels att 2 kap. 7 § ska ha följande lydelse.2 kap.7 §7 §Senaste lydelse 2021:5. Ändringen innebär att andra stycket tas bort. En ansökan om tillstånd att anordna och en anmälan om en allmän sammankomst eller offentlig tillställning ska innehålla uppgifter om anordnaren, tiden för sammankomsten eller tillställningen, dennas art och huvudsakliga utformning samt de åtgärder i fråga om ordning och säkerhet som anordnaren avser att vidta.Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2021.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGJenny Ferm(Justitiedepartementet)