Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2021:76Publicerad den 6 februari 2021Lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585)Utfärdad den 4 februari 2021Enligt riksdagens beslutProp. 2020/21:11, bet. 2020/21:JuU12, rskr. 2020/21:168. föreskrivs i fråga om säkerhetsskyddslagen (2018:585)dels att 3 kap. 4 § ska ha följande lydelse,dels att det ska införas en ny paragraf, 3 kap. 4 a §, av följande lydelse.3 kap.4 §4 §Säkerhetsprövningen ska utgå från uppgifter som kommit fram när grundutredningen gjordes och den kännedom som i övrigt finns om den som ska prövas, uppgifter som har lämnats ut efter registerkontroll och särskild personutredning, arten av den verksamhet som prövningen gäller samt omständigheterna i övrigt.Bedömningen görs av den som beslutar om anställning eller annat deltagande i den säkerhetskänsliga verksamheten, om inte annat följer av tredje stycket eller 4 a §.Om en myndighet har det bestämmande inflytandet över den prövades lämplighet att delta i säkerhetskänslig verksamhet hos en enskild verksamhetsutövare, är det i stället myndigheten som gör den slutliga bedömningen.Om det finns anledning till det, ska en tidigare gjord bedömning av en persons lämplighet att delta i den säkerhetskänsliga verksamheten omprövas.4 a §4 a §Bedömningen enligt 4 § görs av Domarnämnden när det gäller den som är chef fören allmän domstol eller allmän förvaltningsdomstol,Arbetsdomstolen, ellerhyres- och arrendenämnderna i Stockholm, Göteborg eller Malmö.För övriga ordinarie domare i allmänna domstolar, allmänna förvaltningsdomstolar och Arbetsdomstolen och hyresråd i hyres- och arrendenämnder görs bedömningen av respektive domstol eller nämnd.Denna lag träder i kraft den 1 april 2021.På regeringens vägnarMIKAEL DAMBERGDan Leeman(Justitiedepartementet)