Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Efterlysningskungörelse (1969:293)

Efterlysningskungörelsen

Utfärdad: 1969-05-23

Omtryckt i SFS 1982:227

1 §

Efterlysning enligt denna kungörelse kan ske, om upplysning saknas var någon som eftersökes av myndighet uppehåller sig och efterlysningen kan antagas underlätta eftersökningen.

Om efterlysning för brott och om efterlysning i vissa andra fall finns bestämmelser utöver vad som föreskrives i denna kungörelse.

2 §

Efterlysningar verkställs genom att uppgifter förs in i ett register över efterlysta personer som Polismyndigheten för med hjälp av automatiserad behandling (efterlysningsregistret).

I lagen (2000:344) om Schengens informationssystem finns också bestämmelser om efterlysning.

SFS 2014:1116

3 §

[Upphävd g. F (2014:1116).]

SFS 2014:1116

4 §

[har upphävts genom förordning (1979:420).]

SFS 1979:420

5 §

Innan efterlysning sker skall de åtgärder ha vidtagits för att anträffa den eftersökte, som omständigheterna föranleder.

6 §

Polismyndigheten, Säkerhetspolisen, åklagare eller Kriminalvården beslutar om efterlysning. Andra myndigheter kan göra framställning om efterlysning till Polismyndigheten.

Polismyndigheten beslutar om efterlysning på begäran av en utländsk myndighet.

Av ett beslut om efterlysning ska det framgå om den efterlyste ska omhändertas vid anträffandet.

SFS 2014:1116

7 §

En framställning om efterlysning eller om att ett beslut om efterlysning ska verkställas görs till Polismyndigheten.

Framställningen ska innehålla uppgifter om den som efterlysningen avser, om anledningen till efterlysningen och om den åtgärd som ska vidtas när han eller hon anträffas. De handlingar som behövs för Polismyndighetens handläggning av ärendet ska bifogas framställningen.

SFS 2014:1116

8 §

[har upphävts genom förordning (1982:227).]

SFS 1982:227

9 §

När den efterlyste har anträffats eller efterlysningen av något annat skäl inte längre behövs ska den genast återkallas. Återkallelse sker genom att Polismyndigheten tar bort uppgifterna ur efterlysningsregistret.

En myndighet eller åklagare som har beslutat om, eller begärt, en efterlysning enligt denna förordning ska genast underrätta Polismyndigheten när den efterlyste har anträffats eller efterlysningen av något annat skäl inte längre behövs.

SFS 2014:1116

10 §

[har upphävts genom förordning (1979:420).]

SFS 1979:420

11 §

[har upphävts genom förordning (1979:420).]

SFS 1979:420

12 §

En efterlysning som inte avser en försvunnen person eller en person som ska omhändertas vid anträffandet gäller högst ett år, om inte ett nytt beslut om efterlysning har meddelats dessförinnan. Polismyndigheten ska ta bort efterlysningar som av det skälet har upphört att gälla ur efterlysningsregistret.

SFS 2014:1116

13 §

Polismyndigheten beslutar efter framställning om efterlysning i utlandet.

SFS 2014:1116

13 a §

För passhinderundersökning får efterlysningsregistret även innehålla uppgifter om personer som

  1. är underkastade övervakning enligt 24 kap. 4 § rättegångsbalken, reseförbud eller anmälningsskyldighet enligt 25 kap. 1 § samma balk,

  2. är underkastade ett beslut om övervakningsåtgärder enligt 2 kap. 1 § lagen (2015:485) om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen,

  3. är föremål för en uppföljningsförklaring som avser en övervakningsåtgärd enligt 3 kap. 3 § 3–5 lagen om erkännande och uppföljning av beslut om övervakningsåtgärder inom Europeiska unionen,

  4. är ålagda att lämna ifrån sig sitt pass enligt 2 kap. 12 § eller 6 kap. 6 § konkurslagen (1987:672), eller

  5. det har meddelats förbud att utfärda pass för enligt bestämmelserna i 4.

SFS 2015:491

14 §

Polismyndigheten får meddela närmare föreskrifter för tillämpningen av denna kungörelse.

SFS 2014:1116

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 1969:293

Denna kungörelse träder i kraft d. 1 juli 1969. Genom kungörelsen upphäves cirkuläret d. 1 juni 1877 (bih. nr 31) angående utgivande i huvudstaden av tryckta polisunderrättelser, till den del cirkuläret alltjämt gäller.

SFS 1979:420

(Utkom d. 19 juni 1979.)

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk författningssamling.

SFS 1982:227

Denna förordning träder i kraft d. 1 juni 1982.

SFS 1992:838

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 1992.

SFS 1996:85

Denna förordning träder i kraft d. 1 april 1996.

SFS 2005:324

Denna förordning träder i kraft d. 1 juli 2005.

SFS 2005:989

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2006.

SFS 2011:968

Denna förordning träder i kraft d. 1 okt. 2011.

SFS 2014:1116

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2015.

SFS 2015:491

Denna förordning träder i kraft d. 1 aug. 2015.