Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Förordning (2015:646) om europeisk skyddsorder

Utkom från trycket den 24 november 2015
utfärdad den 12 november 2015.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna förordning innehåller bestämmelser om tillämpningen av lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.

2 §

De termer och uttryck som används i denna förordning har samma betydelse som i lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.

3 §

Riksåklagaren bestämmer vilka åklagare som är behöriga att pröva

  1. om en europeisk skyddsorder ska utfärdas, och

  2. om en europeisk skyddsorder ska erkännas och verkställas i Sverige.

4 §

All kommunikation och allt samråd i samband med utfärdande och verkställighet av en europeisk skyddsorder ska ske mellan en åklagare i Sverige och den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten. Kommunikationen och samrådet får ske på det sätt som är lämpligast i det enskilda fallet.

Om den andra staten har utsett en centralmyndighet, ska kommunikationen och samrådet ske via centralmyndigheten, om inte centralmyndigheten eller den behöriga myndigheten i den staten anger något annat.

5 §

Åklagarmyndigheten får meddela ytterligare föreskrifter om verkställigheten av lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder och denna förordning.

Utfärdande och översändande av en europeisk skyddsorder till en annan medlemsstat i Europeiska unionen

Information om en europeisk skyddsorder

1 §

När ett kontaktförbud meddelas ska åklagaren informera den person som kontaktförbudet avses skydda om möjligheten att begära en europeisk skyddsorder enligt lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder liksom om förutsättningarna och förfarandet för en sådan begäran.

Underrättelser till parterna

2 §

Om åklagare har meddelat ett beslut enligt 2 kap. 1, 6 eller 7 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder, ska den som den europeiska skyddsordern avses skydda underrättas om beslutet.

Att ett beslut om en europeisk skyddsorder ska delges den mot vilken skyddsordern avses gälla framgår av 2 kap. 4 § lagen om europeisk skyddsorder.

Översändande av en europeisk skyddsorder

3 §

En europeisk skyddsorder som sänds över från Sverige ska vara upprättad i enlighet med intyget i bilaga I till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU av den 13 december 2011 om den europeiska skyddsordern, i den ursprungliga lydelsen.

Åklagaren ska upprätta intyget. Intyget ska skrivas på eller översättas till den andra medlemsstatens officiella språk eller ett annat språk som den staten godtar.

4 §

Om den som den europeiska skyddsordern avses skydda har skyddade personuppgifter, ska detta anges i skyddsordern.

5 §

En europeisk skyddsorder ska sändas över genom post eller bud.

Åklagaren får dock efter överenskommelse med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten sända över beslutet genom telefax, elektronisk post eller på annat sätt.

Underrättelser till den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten

6 §

Åklagaren ska underrätta den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten om ett beslut enligt 2 kap. 6 eller 7 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder.

Samråd med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten

7 §

Åklagaren ska vid behov samråda med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten inför översändandet av en europeisk skyddsorder.

Om det kontaktförbud som ligger till grund för en europeisk skyddsorder misstänks ha överträtts, ska åklagaren underrätta och vid behov samråda med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten enligt förordningen (2014:1553) om förebyggande och lösning av tvister om utövande av jurisdiktion i straffrättsliga förfaranden inom Europeiska unionen.

Åklagaren ska vid behov samråda med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten om den myndigheten har skickat en underrättelse upprättad i enlighet med bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU, i den ursprungliga lydelsen.

Erkännande och verkställighet i Sverige av en europeisk skyddsorder

Mottagande av en europeisk skyddsorder

1 §

Om en europeisk skyddsorder har sänts över till en myndighet som inte är behörig att erkänna och verkställa skyddsordern enligt lagen (2015:642) om en europeisk skyddsorder eller till en åklagare som inte har sådan behörighet, ska mottagaren genast vidarebefordra skyddsordern och eventuella övriga handlingar till en behörig åklagare. Den behöriga åklagaren ska underrätta den andra statens behöriga myndighet eller centralmyndighet om detta.

Begäran om att en utländsk myndighet ska sända över en skyddsorder

2 §

Den som skyddas av en skyddsåtgärd i en annan medlemsstat får till åklagare lämna in en begäran om utfärdande av en europeisk skyddsorder. Åklagaren ska sända över begäran till den myndighet i den andra medlemsstaten som är behörig att utfärda och översända en europeisk skyddsorder till Sverige.

Underrättelser och information till parterna

3 §

Om åklagaren har meddelat ett beslut enligt 3 kap. 5, 12 eller 13 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder, ska den som skyddsordern avses skydda underrättas om beslutet.

Att ett beslut om erkännande och verkställighet av en europeisk skyddsorder ska delges den mot vilken skyddsorden gäller framgår av 3 kap. 10 § lagen om europeisk skyddsorder. I samband med att ett beslut enligt 3 kap. 5 § samma lag meddelas ska den mot vilken förbudet avses gälla särskilt underrättas om innebörden av beslutet.

I fråga om underrättelser i övrigt tillämpas 3–4 c §§ förordningen (1988:691) om kontaktförbud. Vid denna tillämpning ska bestämmelserna om kontaktförbud i stället avse förbud enligt 3 kap. 5 § lagen om europeisk skyddsorder.

4 §

Åklagaren ska när det finns anledning till det informera den person som den europeiska skyddsordern avses skydda om förutsättningarna för att meddela ett kontaktförbud enligt lagen (1998:688) om kontaktförbud.

Underrättelser till den andra medlemsstaten

5 §

Åklagaren ska underrätta den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten

  1. om ett förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder har meddelats eller upphävts, och

  2. om erkännande och verkställighet har vägrats.

6 §

Åklagaren ska underrätta den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten om den som har meddelats ett förbud enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder misstänks ha överträtt förbudet. Underrättelsen ska vara upprättad i enlighet med bilaga II till Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/99/EU, i den ursprungliga lydelsen, och vara skriven på eller översatt till den andra medlemsstatens officiella språk eller ett annat språk som den staten godtar.

Samråd med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten

7 §

Åklagaren ska vid behov samråda med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten innan ett beslut enligt 3 kap. 5 § lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder meddelas.

Åklagaren ska i övrigt vid behov samråda med den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten i frågor som rör erkännande och verkställighet av den europeiska skyddsordern.

Information från den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten

8 §

Vid överträdelse av en europeisk skyddsorder ska åklagaren innan åtal väcks inhämta sådan information som föreskrivs i 3 kap. 14 § tredje stycket lagen (2015:642) om europeisk skyddsorder från den behöriga myndigheten i den andra medlemsstaten.

Ikraftträdande- och övergångsbestämmelser

SFS 2015:646

Denna förordning träder i kraft d. 1 jan. 2016.