Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr L 339 , 05/12/1983 s. 0019 - 0028RÅDETS FÖRORDNING (EEG) nr 3351/83 av den 14 november 1983 om förfarandet för att underlätta utgivandet av varucertifikaten EUR.1 och utformningen av blanketterna EUR.2 enligt de bestämmelser som kontrollerar förmånshandel mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och vissa länder

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS RÅD HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska ekonomiska gemenskapen,

med beaktande av kommissionens förslag, och

med beaktande av följande:

De bestämmelser som styr förmånshandel mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och vissa länder föreskriver att varornas förmånsberättigade ursprungsstatus skall bevisas genom ingivandet av varucertifikaten EUR.1 eller blanketterna EUR.2 vid import. Dessa varucertifikat EUR.1 utfärdas av medlemsstaternas tullmyndigheter på grundval av hemställan från gemenskapens exportörer och blanketterna EUR.2 ifylls av gemenskapens exportörer.

Som varor med förmånsberättigat ursprung får kvalificera sig som varor med genom bearbetning eller förädling som utförs i mer än en medlemsstat.

Det är därför uppenbart att upplysningar som avser den bearbetning eller förädling som utförs i en medlemsstat får begäras av en gemenskapsexportör i en annan medlemsstat.

Varor som importeras till en medlemsstat får ha förmånsberättigad ursprungsstatus och vara avsedda antingen för bearbetning eller förädling i eller för återexport i samma tillstånd från en annan medlemsstat. Det är därför uppenbart att upplysningar om deras tillstånd måste överföras från en medlemsstat till en annan.

Samma betraktelsesätt kan också tillämpas på transaktioner som äger rum mellan enskilda medlemsstater och det förfarande som upprättats för att underlätta överföringen av upplysningar mellan företag i olika medlemsstater bör utökas för att också omfatta dessa transaktioner.

Erfarenheten har visat att det förfarande som fastställs enligt rådets förordning (EEG) nr 1908/73 av den 4 juli 1973 om ett förfarande för att underlätta utgivandet av varucertifikat enligt de bestämmelser som styr handeln mellan Europeiska ekonomiska gemenskapen och vissa länder(1) för användning av leverantörers deklarationer och informationscertifikat behöver anpassas och ställas upp på ett klarare sätt och att blanketterna för leverantörens deklarationer och informationscertifikaten behöver revideras.

Enligt det nuvarande förfarandet kan en leverantörs deklaration endast avse en enda varuförsändelse, även om leverantören under en viss tid till en viss kund levererar varor med samma. Det är därför lämpligt att se till att leverantörernas deklarationer görs upp för en längre tid.

Kravet på att den av varje leverantör tillhandahållna deklarationen, som vanligen finns på en faktura, skall vara underskriven för hand har visat sig tungarbetad då fakturor framställs med datasystem, eftersom det har blivit en utbredd kommersiell praxis att inte för hand skriva under fakturor för handelsändamål. Av denna anledning bör kravet på underskrift för hand på datorframställda fakturor undanröjas.

Erfarenheten har också visat att behovet av lämpliga förfaranden för tullverifiering enligt rådets förordning (EEG) nr 1468/81 av den 19 maj 1981 om ömsesidigt bistånd mellan medlemsstaternas administrativa myndigheter och samarbete mellan de senare och kommissionen för att garantera en korrekt tillämpning av lagstiftningen om tullar eller jordbruksfrågor(2).

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

AVDELNING 1

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Användning av leverantörsdeklarationer

1. Leverantörer av varor som är avsedda att exporteras från gemenskapen, antingen i samma tillstånd eller efter ytterligare bearbetning eller förädling, får tillhandahålla en deklaration om tillståndet hos de levererade varorna i förhållande till gemenskapens regler om förmånsberättigat ursprung, nedan kallade leverantörsdeklaration.

2. Leverantörsdeklarationer får användas av exportörer som bevis, särskilt som stöd för ansökningar om utfärdande av varucertifikat EUR.1 eller som grundval för ifyllandet av blanketterna EUR.2.

Artikel 2

Användning av informationscertifikatet INF 4

1. Tullmyndigheterna får begära att exportören uppvisar informationscertifikatet INF 4 för att bevisa att en leverantörsdeklaration är korrekt eller autentisk.

2. Tullmyndigheterna skall ha rätt att begära handlingar som bevis på eller utföra alla kontroller som de bedömer tillämpliga, för att verifiera en leverantörsdeklaration eller ett informationscertifikat.

AVDELNING 2

LEVERANTÖRSDEKLARATIONER

Artikel 3

Tillhandahållande av leverantörsdeklarationer

En separat leverantörsdeklaration skall, utom i fall enligt artikel 4, tillhandahållas av leverantören för varje varupost på fakturan för denna skeppning eller på en bilaga till den fakturan eller på en följesedel eller på annat handelsdokument i samband med denna skeppning som beskriver dessa varor tillräckligt detaljerat för att de skall kunna identifieras.

Artikel 4

Leverantörsdeklarationer för längre tid

1. När en leverantör regelbundet förser en viss kund med varor vars ursprungstillstånd förutses bli bestående för en avsevärd tid får han låta en enda leverantörsdeklaration omfatta efterföljande skeppningar av dessa varor, nedan kallad leverantörsdeklaration för längre tid.

2. En leverantörsdeklaration för längre tid får normalt utfärdas för en tid av upp till ett år från dagen för utfärdandet. Tullmyndigheterna får fastställa de villkor enligt vilka längre tid får användas.

3. Leverantören skall omedelbart underrätta köparen om leverantörsdeklarationen för längre tid inte längre är giltig för till de levererade varorna.

Artikel 5

Blankett och ifyllande av leverantörsdeklarationer

1. För varor som har erhållit förmånsberättigad ursprungsstatus skall leverantörsdeklarationerna utfärdas på det sätt som anges i bilaga 1, eller för leverantörsdeklarationer för längre tid på det sätt som anges i bilaga 2.

2. För varor som bearbetats eller förädlats inom gemenskapen utan att ha erhållit förmånsberättigad ursprungsstatus skall leverantörsdeklarationerna utfärdas på det sätt som anges i bilaga 3 eller för leverantörsdeklarationer för längre tid på det sätt som anges i bilaga 4.

3. Leverantörsdeklarationer får utfärdas på förtryckta blanketter.

Artikel 6

Underskrift

1. Leverantörsdeklarationer skall skrivas under för hand.

2. Om fakturan och leverantörsdeklarationen framställs med hjälp av databehandling behöver leverantörsdeklarationen emellertid inte skrivas under för hand under förutsättning att den ansvarige tjänstemannen i leverantörsföretaget är tillfredsställande identifierad för tullmyndigheterna i den medlemsstat där leverantörsdeklarationen upprättats. Dessa tullmyndigheter får fastställa villkoren för genomförandet av denna punkt.

AVDELNING 3

INFORMATIONSCERTIFIKAT INF 4

Artikel 7

Ansökan om och utfärdande av informationscertifikat

1. Informationscertifikatet INF 4 skall utfärdas av den behöriga tullanstalten sedan de åtgärder som behövs har vidtagits för att bevisa att upplysningarna på detta och på den ansökan som ingivits av leverantören för utfärdande av informationscertifikatet är korrekta i fråga om de levererade varorna.

2. Certifikatet skall överlämnas eller skickas till leverantören som skall vidarebefordra det till köparen eller till den tullanstalt som har begärt att få se det.

3. Ansökningsblanketten skall förvaras av den utfärdande tullanstalten i minst två år.

Artikel 8

Blankett för informationscertifikat

1. Blanketten för informationscertifikat INF 4 och ansökan om utfärdandet av ett informationscertifikat enligt bilaga 5 skall användas och tryckas på ett eller flera av gemenskapens officiella språk. Informationscertifikat INF 4 skall fyllas i på ett av dessa språk enligt bestämmelserna i den exporterande statens lagstiftning. Om certifikaten fylls i för hand skall de fyllas i med bläck i versaler. Certifikaten skall vara försedda med serienummer, tryckt eller inte tryckt, så att de kan identifieras.

2. Informationscertifikat INF 4 skall ha A4-format (210 × 297 mm) med en tillåten tolerans av plus 8 mm eller minus 5 mm på längden. Det använda papperet skall vara vitt, avsett att skriva på och skall inte innehålla mekanisk massa och väga minst 25 g/m².

3. Medlemsstaterna får förbehålla sig rätten att trycka blanketterna själva eller låta trycka dem på av dem godkända tryckerier. I det senare fallet skall varje blankett innehålla en hänvisning till detta godkännande. Blanketterna skall innehålla tryckeriets namn och adress eller ett firmamärke som identifierar tryckeriet.

AVDELNING 4

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER OCH ÖVERGÅNGSBESTÄMMELSER

Artikel 9

Upplysningar

Varje medlemsstat skall underrätta kommissionen om de åtgärder som vidtagits för att tillämpa denna förordning och om alla särskilda problem som uppkommit i samband med tilllämpningen. Kommissionen skall hålla de övriga medlemsstaterna underrättade.

Artikel 10

Återkallande av tidigare bestämmelser

1. Förordning (EEG) nr 1908/73 återkallas härmed.

2. Leverantörsdeklarationer och informationscertifikat som utfärdats innan denna förordning trädde i kraft skall förbli giltiga.

3. Blanketten för informationscertifikat enligt bilaga 2 till förordning (EEG) nr 1908/73 får användas under en tid av 12 månader efter det att denna förordning trätt i kraft på de villkor som fastställs i denna förordning.

Artikel 11

Ikraftträdande

Denna förordning skall träda i kraft den första dagen i den tredje månaden efter det att den har offentliggjorts i Europeiska gemenskapernas officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 november 1983.

På rådets vägnar

C. SIMITIS

Ordförande

(1) EGT nr L 197, 17.7.1973, s. 1.

(2) EGT nr L 144, 2.6.1981, s. 1.

BILAGA 1

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 2

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 3

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 4

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

BILAGA 5

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >

>Hänvisning till >