Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

Kommissionens förordning (EG) nr 745/2004 av den 21 april 2004 om i vilken utsträckning ansökningar om importrättigheter som lämnats in under april 2004 för fruset nötkött för bearbetning kan godkännasEuropeiska unionens officiella tidning nr L 116 , 22/04/2004 s. 0028 - 0028Kommissionens förordning (EG) nr 745/2004

av den 21 april 2004

om i vilken utsträckning ansökningar om importrättigheter som lämnats in under april 2004 för fruset nötkött för bearbetning kan godkännas

EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av Fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen,

med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1254/1999 av den 17 maj 1999 om den gemensamma organisationen av marknaden för nötkött(1),

med beaktande av kommissionens förordning (EG) nr 1146/2003 av den 27 juni 2003 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av fryst nötkött avsett för bearbetning (1 juli 2003-30 juni 2004)(2), särskilt artikel 5.4 i denna, och

av följande skäl:

(1) I artikel 9.1 i kommissionens förordning (EG) nr 1146/2003 föreskrivs att en ny fördelning av importrättigheter eventuellt skall ske för kvantiteter för vilka importlicensansökningar inte har ingivits före den 20 februari 2004.

(2) I artikel 2 i kommissionens förordning (EG) nr 607/2004 av den 31 mars 2004 om ny fördelning av importrättigheter enligt förordning (EG) nr 1146/2003 om öppnande och förvaltning av tullkvoter för import av fryst nötkött avsett för bearbetning(3) fastställs vilka kvantiteter som får importeras på särskilda villkor till och med den 30 juni 2004.

(3) I artikel 5.4 i förordning (EG) nr 1146/2003 föreskrivs att de begärda kvantiteterna får minskas. De ansökningar som lämnats in gäller sammanlagt kvantiteter som överstiger de tillgängliga kvantiteterna. Under dessa förutsättningar och i syfte att säkerställa en rättvis fördelning av de tillgängliga kvantiteterna bör de begärda kvantiteterna minskas proportionellt.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Varje ansökan om importrättigheter som lämnats in enlighet med bestämmelserna i artikel 9 i förordning (EG) nr 1146/2003 skall beviljas upp till följande kvantiteter, uttryckta i kött med ben:

- 11,1985 % av den ansökta kvantiteten för kött som skall användas i konservtillverkning enligt artikel 2.1 i förordning (EG) nr 1146/2003.

- 76,9230 % av den ansökta kvantiteten för kött som skall användas i produkttillverkning enligt artikel 2.2 i förordning (EG) nr 1146/2003.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 22 april 2004.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 21 april 2004.

På kommissionens vägnar

J. M. Silva Rodríguez

Generaldirektör för jordbruk

(1) EGT L 160, 26.6.1999, s. 21. Förordningen senast ändrad genom förordning (EG) nr 1782/2003 (EGT L 270, 21.10.2003, s. 1).

(2) EUT L 160, 28.6.2003, s. 59.

(3) EUT L 97, 1.4.2004, s. 42.