Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

17.5.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 124/3


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEFÖRORDNING (EU) 2017/830

av den 15 maj 2017

om ändring av förordning (EG) nr 474/2006 vad gäller förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud eller driftsrestriktioner i unionen

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 av den 14 december 2005 om upprättande av en gemenskapsförteckning över alla lufttrafikföretag som förbjudits att bedriva verksamhet inom gemenskapen och om information till flygpassagerare om vilket lufttrafikföretag som utför en viss flygning, samt om upphävande av artikel 9 i direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 4.2, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 (2) upprättas en förteckning över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen.

(2)

Vissa medlemsstater och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa) har, i enlighet med artikel 4.3 i förordning (EG) nr 2111/2005, lämnat information till kommissionen som är av betydelse för uppdateringen av den förteckningen. Relevant information har även lämnats av tredjeländer och internationella organisationer. Förteckningen bör därför uppdateras på grundval av denna information.

(3)

Kommissionen har informerat alla berörda lufttrafikföretag antingen direkt eller via de berörda tillsynsmyndigheterna, och meddelat de avgörande fakta och överväganden som kommer att ligga till grund för ett beslut om att belägga dem med verksamhetsförbud i unionen eller för beslut om att ändra villkoren i ett verksamhetsförbud för ett lufttrafikföretag som redan finns med i förteckningarna i bilaga A och B till förordning (EG) nr 474/2006.

(4)

Kommissionen har gett de berörda lufttrafikföretagen möjlighet att ta del av den dokumentation som medlemsstaterna lämnat in och inkomma med skriftliga synpunkter och lämna en muntlig redogörelse inför kommissionen och den kommitté som inrättats genom rådets förordning (EEG) nr 3922/1991 (3) (nedan kallad flygsäkerhetskommittén).

(5)

Flygsäkerhetskommittén har fått uppdateringar från kommissionen om pågående gemensamma samråd, inom ramen för förordning (EG) nr 2111/2005 och förordning (EG) nr 473/2006 (4), med behöriga myndigheter och lufttrafikföretag i Benin, Bolivia, Indien, Indonesien, Libyen, Moçambique, Nigeria, Pakistan, Saint Vincent och Grenadinerna, Thailand, Ukraina och Zimbabwe. Kommissionen har också lämnat uppgifter till flygsäkerhetskommittén om luftfartssäkerheten i Afghanistan, Angola, Ekvatorialguinea, Georgien, Kazakstan, Libanon och Nepal samt om tekniskt samråd med Ryska federationen.

(6)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén har fått redogörelser från Easa om resultaten av Internationella civila luftfartsorganisationens (Icao) analys av granskningsrapporter inom ramen för Icaos allmänna program för granskning av säkerhetstillsynen. Medlemsstaterna uppmanades i detta sammanhang att prioritera rampinspektioner hos lufttrafikföretag med licens i stater där Icao har konstaterat allvarliga säkerhetsproblem (Significant Safety Concerns, SSC) eller där Easa har konstaterat att det finns betydande brister i systemet för säkerhetstillsyn. Som komplement till de samråd som kommissionen hållit enligt förordning (EG) nr 2111/2005 kommer prioriteringen av rampinspektioner att tillhandahålla ytterligare information om säkerhetsnivån hos lufttrafikföretag med licens i dessa tredjeländer.

(7)

Easa har också informerat kommissionen och flygsäkerhetskommittén om resultaten av den analys av rampinspektioner som gjorts inom programmet för säkerhetskontroll av utländska luftfartyg (Safa-programmet) i enlighet med kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 (5).

(8)

Easa informerade dessutom kommissionen och flygsäkerhetskommittén om de projekt för tekniskt bistånd som genomförts i tredjeländer som påverkas av de åtgärder eller de övervakningskrav som fastställs i förordning (EG) nr 2111/2005. Easa informerade om planer och förfrågningar om ytterligare tekniskt stöd och samarbete för att förbättra de civila luftfartsmyndigheternas administrativa och tekniska kapacitet, i syfte att bidra till att åtgärda bristfälligt uppfyllande av tillämpliga internationella normer för civil luftfart. Medlemsstaterna uppmanades att svara på dessa förfrågningar bilateralt, i samordning med kommissionen och Easa. I detta sammanhang upprepade kommissionen nyttan av att ge information till det internationella luftfartssamfundet, särskilt genom Icaos Scan-databas (Safety Collaborative Assistance Network), om det tekniska bistånd som tillhandahålls av unionen och medlemsstaterna för att förbättra luftfartssäkerheten i världen.

(9)

Kommissionen och flygsäkerhetskommittén fick också en uppdatering från Eurocontrol om statusen för Safas larmfunktion och aktuell statistik över varningsmeddelanden för lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud.

EU-lufttrafikföretag

(10)

Till följd av Easas analys av information från rampinspektioner som gjorts på luftfartyg tillhörande EU-lufttrafikföretag eller från standardiseringsinspektioner som utförts av Easa, samt från specifika inspektioner och granskningar som utförts av nationella luftfartsmyndigheter, har flera medlemsstater vidtagit vissa verkställighetsåtgärder och informerat kommissionen och flygsäkerhetskommittén om dessa. Förenade kungariket informerade kommissionen och flygsäkerhetskommittén om vilka åtgärder landet hade vidtagit med avseende på lufttrafikföretaget Blu Halkin Ltd.

(11)

Medlemsstaterna upprepade att de är redo att vidta nödvändiga åtgärder om relevant säkerhetsinformation skulle visa att det finns överhängande risker beroende på att unionens lufttrafikföretag inte uppfyller lämpliga säkerhetsnormer.

Lufttrafikföretag från Benin

(12)

Unionen genomförde ett utvärderingsbesök på plats i Benin den 29–31 mars 2017. Experter från kommissionen, Easa och en medlemsstat deltog i besöket. Under detta besök visade den civila luftfartsmyndigheten i Benin (nedan kallad ANAC Benin) att den har gjort stora framsteg under de senaste åren med att genomföra Icaos standarder och rekommenderade praxis.

(13)

ANAC Benin inrättades genom Benins luftfartslag som antogs 2013 som en civil luftfartsmyndighet med ekonomisk och funktionell autonomi. Det finns bevis på att ANAC Benin är i stånd att upprätthålla och stärka ett sunt regelverk och det verkar som om den nationella lagstiftningen uppdateras kontinuerligt när ändringar av Icaos standarder och rekommenderade praxis antas. Under besöket identifierades dock vissa områden som behövde förbättras, särskilt vad gäller den tid som krävs för att slutföra förfarandet med att ändra den nationella lagstiftningen. ANAC Benin har bevisat att den har inrättat ett robust förfarande för rekrytering och utbildning av personal. Eftersom det finns fler fullt kvalificerade inspektörer än vad som behövs mot bakgrund av den aktuella nivån på luftfartsaktiviteter i Benin, har ANAC Benin ingått utbytesprogram för sina inspektörer med grannländerna.

(14)

Under besöket lade ANAC Benin fram bevis på att certifieringen av lufttrafikföretag utförs i enlighet med Icaos förfarande och att all verksamhet dokumenteras väl. Även om det finns bevis på att ANAC Benin är i stånd att utöva tillsyn över luftfartsverksamheten i Benin, skulle denna tillsynsverksamhet kunna bli ännu effektivare om den grundades på resultaten av en gedigen bedömning av säkerhetsriskerna.

(15)

Den 26 april 2017 lade ANAC Benin fram för kommissionen och flygsäkerhetskommittén vilka korrigerande åtgärder som vidtagits för att ta itu med de iakttagelser som gjordes vid unionens utvärderingsbesök på plats. ANAC Benin informerade även om ett antal åtgärder som vidtagits för att ytterligare förbättra luftfartssäkerheten i Benin. Dessa åtgärder omfattar en förstärkning av genomförandet av de kritiska aspekterna av säkerhetstillsynen samt ingåendet av ett antal samarbetsavtal med myndigheter i andra länder för att tillhandahålla ytterligare inspektörer om trafiknivån skulle kräva detta.

(16)

På grundval av all information som finns tillgänglig i dagsläget, inklusive resultaten från besöket i mars 2017, anser kommissionen att ANAC Benin har gjort varaktiga förbättringar under en sammanhängande tidsperiod. Det konstateras också att ANAC Benin inte saknar vilja att ha kontinuerliga kontakter med kommissionen. Den tillgängliga informationen leder till slutsatsen att ANAC Benin har förmåga att fullgöra sitt ansvar med avseende på tillsynen av lufttrafikföretag som är certifierade i Benin.

(17)

I enlighet med de gemensamma kriterier som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 bedömer därför kommissionen att förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen bör ändras så att alla lufttrafikföretag som är certifierade i Benin stryks från bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

(18)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsnormer efterlevs genom att prioritera rampinspektioner hos lufttrafikföretag som är certifierade i Benin, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(19)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen tvingas att vidta åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Bolivia

(20)

Inga större säkerhetsproblem har under de senaste åren identifierats vid lufttrafikföretag som är registrerade i Bolivia. Olyckan med lufttrafikföretaget LaMia den 29 november 2016 som hade dödlig utgång väckte dock oro över det sätt på vilket de bolivianska myndigheterna utför säkerhetstillsyn av de lufttrafikföretag som de ansvarar för.

(21)

Den 23 mars 2017 hölls ett tekniskt samråd mellan företrädare för kommissionen, Easa, en medlemsstat och högre företrädare för Generaldirektoratet för civil luftfart i Bolivia (DGCA). Under detta möte redogjorde DGAC för ändringarna i fråga om omorganisation och planer på att genomföra en gedigen säkerhetskultur, utarbeta ett heltäckande och sektorsövergripande säkerhetssystem, skapa en övergripande säkerhetsdatabas för att fokusera på risker och förbättra tillsynsförfarandena och utbildningen av personalen.

(22)

DGAC förklarade att redan innan LaMia-olyckan ägde rum hade den bolivianska regeringen antagit beslut om att förbättra ledningsstrukturen i DGAC i syfte att stärka den civila karaktären hos DGAC gentemot den tidigare militära inriktningen. Regeringen investerar också för närvarande i mekanismer för att förbättra säkerhetstillsynen och ändra den nationella rättsliga ramen så att DGAC vid behov bättre ska kunna vidta effektiva verkställighetsåtgärder. Dessa åtgärder visar att de bolivianska myndigheterna är villiga att stärka sin kapacitet avseende säkerhetstillsynen även om deras effektivitet är beroende av att de genomförs, och det finns ett betydande utrymme för de bolivianska myndigheterna att ytterligare stärka DGAC:s kapacitet avseende säkerhetstillsynen.

(23)

På kommissionens begäran och för att följa upp det tekniska samrådet lämnade DGAC användbara upplysningar om sin licensierings-, certifierings- och tillsynsverksamhet och om kvalifikationerna hos och utbildningen av den personal som är ansvarig för säkerhetstillsynen. DGAC lämnade också uppgifter om olyckor och allvarliga tillbud som inträffade under 2016 och 2017.

(24)

På grundval av den information som för närvarande finns tillgänglig, inklusive de uppgifter som lämnats under och efter det tekniska samrådet den 23 mars 2017, görs bedömningen att DGAC Bolivia för närvarande varken saknar förmåga eller vilja att åtgärda säkerhetsbrister.

(25)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen därför att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen genom att inbegripa lufttrafikföretag från Bolivia.

(26)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsnormer efterlevs genom att prioritera rampinspektioner hos lufttrafikföretag som är certifierade i Bolivia, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(27)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen tvingas att vidta åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Indien

(28)

Den 28 mars 2017 hölls ett tekniskt samråd mellan kommissionen, Easa, medlemsstaterna och företrädare för Generaldirektoratet för civil luftfart i Indien (Indiens DGCA). Detta samråd hölls inom ramen för en tidigare överenskommelse med Indiens DGCA om att, i enlighet med artikel 3.2 i förordning (EG) nr 473/2006, hålla tekniska samråd med kommissionen för att diskutera Indiens DGCA:s skyldigheter när det gäller certifiering och övervakning av lufttrafikföretag som har certifierats av dem.

(29)

Under samrådet informerade Indiens DGCA om sin analys av resultaten inom ramen för Safa-programmet avseende lufttrafikföretag som är certifierade i Indien, inbegripet en jämförelse av resultaten från 2016 och 2017 och specifik information om övervakningen av lufttrafikföretaget Air India som certifierats i Indien. Indiens DGCA informerade också om utvecklingen när det gäller dess övervakningskapacitet, bland annat utveckling av en ”rampinspektionsdatabas”.

(30)

Under samrådet upprepade kommissionen ett antal omständigheter för Indiens DGCA avseende deras certifierings- och övervakningsskyldigheter. Samtidigt som kommissionen noterade att Indiens DGCA hade lämnat säkerhetsrelaterade uppgifter på ett öppet sätt till kommissionen, betonades vikten av att kontinuerligt utveckla Indiens DGCA:s certifierings- och övervakningskapacitet, inklusive rekrytering och utbildning av teknisk personal, samt behovet av att utveckla verktyg som möjliggör en systematisk spårning och övervakning av säkerhetstillsynen.

(31)

På grundval av den information som för närvarande finns tillgänglig, inklusive de uppgifter som lämnats av Indiens DGCA under och efter det tekniska samrådet den 28 mars 2017, görs bedömningen att Indiens DGCA för närvarande varken saknar förmåga eller vilja att åtgärda säkerhetsbrister.

(32)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen därför att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen genom att inbegripa lufttrafikföretag från Indien.

(33)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsnormer efterlevs genom att prioritera rampinspektioner hos lufttrafikföretag som är certifierade i Indien, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(34)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen tvingas att vidta åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Indonesien

(35)

Samråden mellan kommissionen och generaldirektoratet för civil luftfart i Indonesien (nedan kallat Indonesiens DGCA) fortsätter i syfte att övervaka de framsteg som gjorts av Indonesiens DGCA när det gäller att säkerställa att systemet för säkerhetstillsyn av den civila luftfarten anpassas så att det överensstämmer med de internationella säkerhetsnormerna. I detta sammanhang lämnade Indonesiens DGCA ytterligare information till kommissionen genom en skrivelse av den 16 mars 2017 och en uppdatering av statusen för den indonesiska luftfartens säkerhetstillsyn.

(36)

Indonesiens DGCA lämnade information för perioden mellan november 2016 och mars 2017 om de lufttrafikföretag som är certifierade i Indonesien, tillsynen över dessa lufttrafikföretag, de verkställighetsåtgärder som har vidtagits av Indonesiens DGCA, utvecklingen av den indonesiska luftfartslagstiftningen, en förteckning över de allvarliga tillbud som inträffat under denna period och det tekniska bistånd som lämnats till DGCA Indonesien.

(37)

Under perioden mellan november 2016 och mars 2017 certifierades inga nya lufttrafikföretag och inga drifttillstånd återkallades av Indonesiens DGCA. Indonesiens DGCA förklarade i en skrivelse av den 16 mars 2017 att dess främsta prioritet är att förbereda sig för Icaos samordnade valideringsbesök som kommer att äga rum i oktober 2017. Resultatet av detta valideringsbesök förväntas ge en god indikation på utvecklingen av systemet för säkerhetstillsyn i Indonesien. Indonesiens DGCA tillhandahöll inte några bevis på att säkerhetstillsynen av de lufttrafikföretag som för närvarande ingår i den förteckning över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen säkerställs i enlighet med internationella säkerhetsnormer.

(38)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen därför att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen genom att ta med eller stryka lufttrafikföretag från Indonesien.

(39)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsnormer efterlevs genom att prioritera rampinspektioner hos lufttrafikföretag som är certifierade i Indonesien, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

Lufttrafikföretag från Libyen

(40)

Den 6 mars 2017 hölls ett tekniskt samråd med kommissionen, Easa, en medlemsstat och Libyens civila luftfartsmyndighet (nedan kallad LYCAA).

(41)

Vid detta samråd lämnade LYCAA uppgifter om sin tillsynsverksamhet, bland annat planerna vad gäller rekryteringen och utbildningen av teknisk personal och den strategiska metoden för den tekniska utvecklingen inom ramen för luftfartssäkerhetens kapacitetsuppbyggnad. LYCAA upprepade att myndigheten, i den mån den utmanande operativa miljön gör det möjligt, har för avsikt att genomföra sina internationella skyldigheter när det gäller flygsäkerhet.

(42)

Kommissionen noterar de insatser som gjorts av LYCAA:s ledning och det faktum att LYCAA har åtagit sig att samarbeta med kommissionen för att tillhandahålla uppdateringar om läget när det gäller myndighetens övervakningsskyldigheter.

(43)

Kommissionen noterar emellertid att den operativa miljön fortsatt är utmanande i Libyen och att det har konsekvenser för LYCAA när det gäller myndighetens förmåga att fullgöra skyldigheterna avseende säkerhetstillsynen. På grundval av den tillgängliga informationen anser kommissionen därför att Libyen i nuläget inte kan uppfylla sina internationella skyldigheter när det gäller flygsäkerhet.

(44)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen därför att det för närvarande inte finns någon anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen med avseende på lufttrafikföretag från Libyen.

Lufttrafikföretag från Moçambique

(45)

Unionen genomförde ett utvärderingsbesök på plats i Moçambique den 6–10 februari 2017. Experter från kommissionen, Easa och medlemsstaterna deltog i besöket. Under besöket visade Institutet för civil luftfart i Moçambique (nedan kallat IACM) att man har gjort betydande framsteg de senaste åren. IACM har fokuserat på genomförandet av Icaos normer och rekommenderad praxis. IACM följer en traditionell strategi i förhållande till flygsäkerhet som grundas på efterlevnad, men man har börjat genomföra och använda modern teknik för hanteringen av flygsäkerheten, bland annat ett statligt flygsäkerhetsprogram.

(46)

Efter unionens senaste utvärderingsbesök på plats i april 2015 har betydande framsteg gjorts i och med att en ny luftfartslag införts i Moçambique och IACM fått nya stadgar. Efter antagandet av den nya luftfartslagen uppdateras nu många kompletterande bestämmelser och krav samt handböcker och förfaranden för att de ska följa den nya luftfartslagen och de senaste ändringarna av de internationella säkerhetsnormerna. Personalen vid IACM har blivit bättre och det finns fler fullt kvalificerade inspektörer för att övervaka luftfartsverksamheten i Moçambique. Fler inspektörer utbildas och den nuvarande personalplanen är tillräcklig för luftfartsverksamheten i Moçambique. IACM:s faciliteter har också förbättrats. IACM har inrättats som en civil luftfartsmyndighet med administrativ, finansiell, ekonomisk och funktionell autonomi.

(47)

Det finns bevis på att IACM har kapacitet att övervaka luftfartsverksamheten i Moçambique och upprätthålla ett sunt regelverk och att IACM genomför och verkställer befintlig luftfartslagstiftning, i syfte att ta itu med säkerhetsbrister. Systemet för säkerhetstillsyn i Moçambique är väletablerat även om det fortfarande pågår verksamhet för att ytterligare förbättra systemet och se till att det är förenligt med de senaste ändringarna av internationella säkerhetsnormer.

(48)

Genom ett relevant urval besöktes tre lufttrafikföretag som är certifierade i Moçambique under unionens utvärderingsbesök på plats, nämligen de två största lufttrafikföretagen i Moçambique och ett lufttrafikföretag som bedriver verksamhet med helikoptrar. Efter besöken vid de tre lufttrafikföretagen konstaterades det att de har utvecklat kvalitets- och säkerhetsledningssystem, har kontroll över underhållet och den fortsatta luftvärdigheten och driver verksamhet i enlighet med tillämplig lagstiftning i Moçambique. Internationella säkerhetsnormer genomförs av lufttrafikföretagen och lufttrafikföretagen har förmåga och visade vilja att ta itu med säkerhetsbrister.

(49)

Den 17 mars 2017 hölls ett tekniskt samråd mellan kommissionen, Easa och företrädare för IACM. IACM gav kommissionen en uppdatering om de framsteg som gjorts sedan unionens utvärderingsbesök på plats och man enades om att IACM skulle lämna ytterligare information om de korrigerande åtgärder som vidtagits med avseende på de noteringar som gjordes under besöket. IACM förklarade att den använde dessa noteringar för att ta upp iakttagelserna med de berörda lufttrafikföretagen och att den begärde att operatörerna skulle vidta korrigerande åtgärder.

(50)

Den 21 april 2017 informerade IACM om sin plan med korrigerande åtgärder och planen för de tre lufttrafikföretag som besöktes under unionens utvärderingsbesök på plats, inklusive åtgärdandet av de iakttagelser som IACM tagit upp. Planen med korrigerande åtgärder hanterar på ett tillfredsställande sätt de noteringar som gjordes under besöket och innehåller realistiska tidsfrister. Den styrkande bevisning som tillhandahållits är relevant för att åtgärda iakttagelserna.

(51)

IACM och det största registrerade lufttrafikföretaget i Moçambique, Linhas Aéreas de Moçambique, gavs tillfälle att höras inför kommissionen och flygsäkerhetskommittén den 26 april 2017, i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 2111/2005.

(52)

Under utfrågningen uttryckte företrädaren för regeringen i Moçambique ett starkt engagemang från regeringen att förbättra transportsäkerheten i Moçambique i allmänhet och i synnerhet att kontinuerligt förbättra genomförandet av internationella flygsäkerhetsnormer.

(53)

Under utfrågningen informerade IACM om luftfartssektorn i Moçambique och om IACM:s kapacitet som en autonom civil luftfartsmyndighet. I denna information ingick uppgifter om organisationen, finansieringsmekanismerna, antalet inspektörer för säkerhetstillsynen, utvecklingen av lagar och andra författningar och den framtida planeringen för IACM.

(54)

Under utfrågningen informerade Linhas Aéreas de Moçambique om den nuvarande flottan och målen för de kommande åren. Företaget förklarade att man koncentrerar sig på att utveckla rutterna inom den inhemska och den regionala marknaden. Linhas Aéreas de Moçambique lämnade också uppgifter om sitt säkerhetsledningssystem.

(55)

På grundval av all tillgänglig information, inklusive resultaten från unionens utvärderingsbesök på plats och de uppgifter som lämnats vid utfrågningen den 26 april 2017, kan slutsatsen dras att IACM har gjort varaktiga förbättringar under en sammanhängande tidsperiod. Det konstateras också att IACM har visat sig villig att löpande samverka med kommissionen. Bedömningen är att IACM har förmåga att fullgöra sitt ansvar med avseende på tillsynen av lufttrafikföretag som är certifierade i Moçambique. Under utfrågningen åtog sig Moçambiques regering att medverka fullt ut i en fortlöpande säkerhetsdialog med kommissionen, bland annat genom ytterligare möten om och när kommissionen anser det vara nödvändigt.

(56)

I enlighet med de gemensamma kriterier som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 görs därför bedömningen att förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen bör ändras så att alla lufttrafikföretag som är certifierade i Moçambique stryks från bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

(57)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsnormer efterlevs genom att prioritera rampinspektioner hos lufttrafikföretag som är certifierade i Moçambique, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(58)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen tvingas att vidta åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Nigeria

(59)

Den 25 november 2015 ansökte lufttrafikföretaget Med-View Airline som certifierats i Nigeria hos Easa om auktorisation som operatör från tredjeland. Easa bedömde ansökan i enlighet med kraven i kommissionens förordning (EU) nr 452/2014 och uttryckte principiella farhågor eftersom Med-View Airline inte kunde visa att de tillämpliga krav som fastställs i artikel 3 i förordning (EU) nr 452/2014 är uppfyllda. Easa drog därför slutsatsen att en fortsatt bedömning inte skulle resultera i någon auktorisation för operatörer från tredjeland för Med-View Airline eftersom dessa krav inte var uppfyllda. Den 17 november 2016 avslog därför Easa ansökan av säkerhetsskäl.

(60)

Den 24 februari 2017 begärde kommissionen information från Nigerias civila luftfartsmyndighet (nedan kallad NCAA) om de åtgärder som vidtagits med anledning av Easas avslag på Med-View Airlines ansökan om auktorisation som operatör från tredjeland. I sin skrivelse av den 22 mars 2017 till kommissionen tillhandahöll NCAA inte den information som krävs för att säkerställa att de åtgärder som vidtagits var lämpliga för att från NCAA:s sida bemöta de farhågor som framförts av Easa vid bedömningen av Med-View Airlines ansökan om auktorisation som operatör från tredjeland.

(61)

Den 10 och 24 april 2017 överlämnade Med-View Airline information till kommissionen om de korrigerande åtgärder som vidtagits för att bemöta de farhågor som framförts av Easa.

(62)

Både NCAA och Med-View Airline gavs tillfälle att höras inför kommissionen och flygsäkerhetskommittén den 25 april 2017, i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 2111/2005.

(63)

Under denna utfrågning lämnade NCAA endast begränsad information om exempelvis datum för dess inrättande, resultaten av Icaos granskningar år 2006 och i mars 2016, dess status i enlighet med FAA:s program för internationella flygsäkerhetsbedömningar, antalet inspektörer för flygverksamhet och luftvärdighet och antalet innehavare av drifttillstånd i Nigeria. De svar som NCAA gett på frågor om dess förmåga att identifiera och övervaka säkerhetsbrister tyder på att denna förmåga är bristande. Det anses att NCAA kommer att behöva vidta åtgärder för att förbättra den kvalitet som krävs avseende säkerhetstillsynen av de lufttrafikföretag som den ansvarar för.

(64)

Med utgångspunkt i den information som tidigare hade lämnats informerade Med-View Airline kommissionen och flygsäkerhetskommittén under utfrågningen om de korrigerande åtgärder som vidtagits för att ta itu med de allvarliga problem som Easa identifierat som en del av säkerhetsbedömningen av en operatör från tredjeland. Exempel på detta var flygverksamhet som inte omfattas av det godkända drifttillståndet och tillhörande driftsspecifikationer, kontroll av luftvärdighet och underhåll, genomförandet och övervakningen av luftvärdighetsdirektiven och säkerhets- och kvalitetsledningssystemen. Med-View Airline visade dock tydligt en bristande medvetenhet om och förståelse för hur allvarliga de säkerhetsproblem som Easa lyft fram är. Dessutom visar de åtgärder som vidtagits av Med-View Airline att de grundläggande orsakerna inte har analyserats ordentligt och att det saknas en lämplig plan för korrigerande åtgärder för att förhindra att samma eller liknande överträdelser inträffar igen.

(65)

Den information som föreligger och som grundar sig på Easas säkerhetsbedömning av auktorisationen av operatörer från tredjeland, i kombination med den information som tillhandahållits av NCAA och Med-View Airline visar att det finns bevis på allvarliga säkerhetsbrister hos Med-View Airline. Denna information visar också att Med-View Airline inte är i stånd att åtgärda dessa säkerhetsbrister, vilket bland annat bevisas av den oändamålsenliga och otillräckliga plan med korrigerande åtgärder som lagts fram med anledning av de brister som framkom vid säkerhetsbedömningen för auktorisation av operatörer från tredjeland.

(66)

I enlighet med de gemensamma kriterier som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen därför att förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen bör ändras så att lufttrafikföretaget Med-View Airline förs upp i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

(67)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsnormer efterlevs genom att prioritera rampinspektioner hos lufttrafikföretag som är certifierade i Nigeria, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(68)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen tvingas att vidta åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Pakistan

(69)

Genom en skrivelse av den 23 januari 2017 begärde kommissionen att Pakistans civila luftfartsmyndighet (nedan kallad PCAA) skulle tillhandahålla information om vilka uppföljningsåtgärder den vidtagit avseende olyckan som inträffade den 7 december 2016 med ATR-flygplanet tillhörande lufttrafikföretaget Pakistan International Airlines Corporation Ltd som certifierats i Pakistan. I denna skrivelse erinrade kommissionen också om att Easa den 13 januari 2016 av säkerhetsskäl hade avslagit den ansökan om auktorisation som operatör från tredjeland som gjorts av fraktföretaget AHS International (Pvt) Ltd som också certifierats i Pakistan. Dessutom angav kommissionen i denna skrivelse att den inleder formella samråd med PCAA i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 473/2006.

(70)

Den 18 april 2017 hölls ett tekniskt samråd mellan kommissionen, Easa, en medlemsstat och företrädare för PCAA. Under detta samråd informerade PCAA bland annat om en översikt över dess certifierings- och tillsynsskyldigheter och lämnade en sammanfattning av inspektionsuppgifterna för perioden 2011–2016. I synnerhet diskuterades PCAA:s ansvar när det gäller säkerhetstillsynen av Pakistan International Airlines Corporation Ltd under detta samråd.

(71)

Under samrådet meddelade kommissionen ett antal omständigheter till PCAA avseende deras certifierings- och övervakningsskyldigheter. Kommissionen har beaktat att PCAA har lämnat säkerhetsrelaterade uppgifter på ett öppet sätt till kommissionen, men man betonade särskilt att PCAA måste ta vederbörlig hänsyn till att kontinuerligt förbättra sina säkerhetssystem. Dessutom meddelade kommissionen PCAA att myndigheten förväntas vara fullt medveten om kraven i kommissionens förordning (EU) nr 452/2014 och de därmed tillhörande följderna för lufttrafikföretag som har certifierats i Pakistan.

(72)

På grundval av den information som för närvarande finns tillgänglig, inklusive de uppgifter som lämnats av PCAA under och efter det tekniska samrådet den 18 april 2017, görs bedömningen att PCAA för närvarande varken saknar förmåga eller vilja att åtgärda säkerhetsbrister.

(73)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen därför att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen genom att ta med lufttrafikföretag från Pakistan.

(74)

Medlemsstaterna ska kontrollera att gällande säkerhetsnormer efterlevs genom att prioritera rampinspektioner hos lufttrafikföretag som är certifierade i Pakistan, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(75)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen tvingas att vidta åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Ryssland

(76)

Kommissionen, Easa och de behöriga myndigheterna i medlemsstaterna har under de senaste sex månaderna fortsatt att uppmärksamt övervaka säkerheten hos de lufttrafikföretag som är certifierade i Ryssland och som bedriver verksamhet i unionen, bl.a. genom att prioritera rampinspektioner hos vissa ryska lufttrafikföretag i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(77)

Den 17 mars 2017 höll företrädare för kommissionen, Easa och en medlemsstat ett möte med företrädare för ryska federala lufttransportmyndigheten (nedan kallad Fata). Syftet med mötet var att granska säkerheten hos lufttrafikföretag som certifierats i Ryssland på grundval av rampinspektionsrapporter under perioden den 11 mars 2016–10 mars 2017 och identifiera ärenden där Fatas tillsynsverksamhet måste stärkas.

(78)

Under mötet granskade kommissionen mer detaljerat Safa-resultaten för rampinspektioner hos sex lufttrafikföretag som certifierats i Ryssland. Även om inga säkerhetsproblem konstaterades informerade Fata kommissionen om att på grund av det begränsade antalet inspektioner som genomförts hos vissa lufttrafikföretag, kommer ytterligare inspektioner att genomföras under nästa kvartal vid två av dessa lufttrafikföretag.

(79)

På grundval av den information som för närvarande finns tillgänglig, inklusive de uppgifter som lämnats av Fata under och efter det tekniska samrådet den 17 mars 2017 görs bedömningen att Fata för närvarande varken saknar förmåga eller vilja att åtgärda säkerhetsbrister. På grundval av detta drog kommissionen slutsatsen att det inte var nödvändigt att anordna en utfrågning inför kommissionen och flygsäkerhetskommittén av de ryska luftfartsmyndigheterna eller av något lufttrafikföretag som är certifierat i Ryssland.

(80)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen därför att det i nuläget inte finns någon anledning att ändra förteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen för att ta med lufttrafikföretag från Ryssland.

(81)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsnormer efterlevs genom att prioritera rampinspektioner hos lufttrafikföretag som är certifierade i Ryssland, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(82)

Skulle dessa kontroller visa på en överhängande säkerhetsrisk på grund av bristande efterlevnad av de relevanta säkerhetsnormerna kan kommissionen tvingas vidta åtgärder mot lufttrafikföretag från Ryssland i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Saint Vincent och Grenadinerna

(83)

Den 16 april 2015 ansökte lufttrafikföretaget Mustique Airways, som är registrerat i Saint Vincent och Grenadinerna, hos Easa om auktorisation som tredjelandsoperatör. Easa bedömde ansökan i enlighet med kraven i förordning (EU) nr 452/2014 och uttryckte principiella farhågor eftersom Mustique Airways inte kunde visa att de tillämpliga krav som fastställs i artikel 3 i förordning (EU) nr 452/2014 är uppfyllda. Easa drog därför slutsatsen att en fortsatt bedömning inte skulle resultera i någon auktorisation för operatörer från tredjeland för Mustique Airways eftersom dessa krav inte var uppfyllda. Den 4 oktober 2016 avslog därför Easa ansökan av säkerhetsskäl.

(84)

Den 30 januari 2017 begärde kommissionen information från den behöriga myndigheten i Saint Vincent och Grenadinerna, civila luftfartsmyndigheten för östra Karibien (nedan kallad ECCAA) om de åtgärder som vidtagits med anledning av Easas avslag på Mustique Airways ansökan om auktorisation som operatör från tredjeland. Den 24 februari 2017 informerade ECCAA kommissionen om att Mustique Airways på nytt hade ansökt hos Easa om auktorisation som operatör från tredjeland den 2 februari 2017, eftersom de säkerhetsproblem som lett till Easas avslag enligt Mustique Airways hade lösts på ett tillfredsställande sätt.

(85)

Eftersom varken Mustique Airways eller ECCAA lade fram någon bevisning på en lösning av de säkerhetsproblem som följde av Easas säkerhetsbedömning avseende auktorisationen som operatör från tredjeland, gavs både ECCAA och Mustique Airways tillfälle att höras den 26 april 2017 av kommissionen och flygsäkerhetskommittén i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 2111/2005.

(86)

Myndigheten svarade inte på inbjudan att höras och deltog inte i utfrågningen. Likaså lämnade ECCAA ingen information om de åtgärder som vidtagits med avseende på resultaten vad gäller auktorisationen som operatör från tredjeland för Mustique Airways eller dess tillsynsverksamhet.

(87)

Den 24 april 2017 höll Easa ett tekniskt samråd med Mustique Airways för att diskutera den nya ansökan. Med hänsyn till den korta tidsfristen mellan detta samråd och utfrågningen var det inte möjligt för Easa att genomföra en fullständig bedömning av den nya ansökan. Easa hade dock möjlighet att bekräfta till kommissionen och flygsäkerhetskommittén att de främsta grundläggande orsakerna till de allvarliga och upprepade säkerhetsbrister som Easa hade identifierat vid den första bedömningen av auktorisationen som operatör från tredjeland kvarstod.

(88)

Under utfrågningen den 26 april 2017 informerade Mustique Airways om företagets verksamhet och anläggningar, men endast i begränsad omfattning om säkerhetsrelaterade aspekter. Den information som lämnats av Mustique Airwaysom de framsteg som har gjorts när det gäller utvecklingen av dess säkerhets- och kvalitetsledningssystem tydde på att de inte är tillräckligt utvecklade. Man välkomnade Mustique Airways villighet att inleda en mer ändamålsenlig dialog med Easa om Mustique Airways nya ansökan om auktorisation som operatör från tredjeland, men det konstaterades att det saknades väsentliga säkerhetsaspekter, såsom ett grundläggande säkerhetsstyrningssystem. Dessutom visade Mustique Airways en bristande medvetenhet om och förståelse för hur allvarliga de slutsatser som Easa lyft fram är. Slutligen var det uppenbart att säkerhetskulturen vid lufttrafikföretaget har en reaktiv snarare än en proaktiv karaktär.

(89)

Den information som för närvarande finns tillgänglig, inbegripet de uppgifter som lämnats av Easa vad gäller avslaget på Mustique Airways ansökan om auktorisation som operatör från tredjeland och den pågående nya ansökan, samt all information som lufttrafikföretaget Mustique Airways har lämnat visar att det finns bevis på allvarliga säkerhetsbrister vid Mustique Airways. Mustique Airways har för närvarande inte tillräcklig kapacitet att ta itu med säkerhetsbristerna. I själva verket befinner sig de pågående säkerhetsåtgärderna i stor utsträckning i utvecklingsstadiet, och den plan för korrigerande åtgärder som Mustique Airways har lagt fram som respons på de brister som identifierades vid säkerhetsbedömningen för auktorisationen av operatörer från tredjeland är inte tillräckligt gedigen, i synnerhet när det gäller den nödvändiga analysen av de grundläggande orsakerna.

(90)

I enlighet med de gemensamma kriterier som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen därför att förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen bör ändras så att lufttrafikföretaget Mustique Airways förs upp i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

(91)

Medlemsstaternas behöriga myndigheter måste dock fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsnormer efterlevs genom att prioritera rampinspektioner i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012 av lufttrafikföretag som godkänts i Saint Vincent och Grenadinerna.

(92)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen tvingas att vidta åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Thailand

(93)

Den 17 mars 2017 hölls ett tekniskt samråd med kommissionen, Easa och Thailands civila luftfartsmyndighet (nedan kallad CAAT). Under detta samråd informerade CAAT kommissionen om vilka framsteg som gjorts sedan september 2016, särskilt när det gäller lufttransportsystemet i Thailand, CAAT:s färdplan mot efterlevnad samt det nuvarande läget för genomförande av planen med korrigerande åtgärder.

(94)

Det viktigaste framsteget har varit Thailands nya lag om civil luftfart som väntas träda i kraft under det sista kvartalet år 2017, ändringen av CAAT:s bestämmelser, den uppdaterade organisationen, hållbara finansieringsmekanismer och det förbättrade personal- och utbildningsprogrammet för dess inspektörer. CAAT:s inspektionsförfaranden, handledningar och verktyg, inbegripet it-systemet, har förbättrats och dess program för säkerhetstillsynen har uppdaterats för att säkerställa en fullständig och löpande tillsyn av lufttrafikföretag som är certifierade i Thailand. CAAT har också inrättat en avdelning för kvalitetssäkring som har i uppgift att kontrollera att CAAT uppfyller internationella och nationella flygsäkerhetsnormer.

(95)

CAAT lämnade också information om utvecklingen av det statliga säkerhetsprogrammet och situationen avseende de slutsatser som Icao lyfte fram under sin granskning i januari 2015, bland annat det allvarliga säkerhetsproblemet vad gäller certifieringen av lufttrafikföretag som grundades på dessa slutsatser. CAAT lämnade också information om framsteg som gjorts vad gäller dess hållbarhetsplan och det internationella samarbete som CAAT bedriver.

(96)

En viktig del av CAAT:s plan för korrigerande åtgärder är en omcertifiering av lufttrafikföretagen i Thailand där man följer Icaos systematiska tillvägagångssättet i fem steg för certifiering av lufttrafikföretag. I februari 2017 omcertifierades det första av de lufttrafikföretag som bedriver internationell verksamhet och fram till slutet av juni 2017 planerar CAAT att omcertifiera tolv andra lufttrafikföretag som utför internationella lufttransporter. Under omcertifieringsförfarandet har CAAT vidtagit verkställighetsåtgärder avseende vissa sökande av omcertifiering.

(97)

Den thailändska regeringen och CAAT visar en tydlig vilja att förbättra systemet för säkerhetstillsyn i Thailand. CAAT har styrkt att det har gjorts relevanta framsteg under det senaste halvåret. Den tillgängliga säkerhetsinformationenen vad gäller lufttrafikföretag som är certifierade i Thailand ger inte stöd för ett beslut om förbud eller driftsrestriktioner. För att situationen ska kunna övervakas noggrant ska samråden med de thailändska myndigheterna fortsätta i enlighet med artikel 3.2 i förordning nr 473/2006.

(98)

I enlighet med de gemensamma kriterierna i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen därför att det för närvarande inte finns någon anledning att ändra unionsförteckningen över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen med avseende på lufttrafikföretag från Thailand.

(99)

Medlemsstaternas behöriga myndigheter måste dock fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsnormer efterlevs genom att prioritera rampinspektioner i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012 av lufttrafikföretag som godkänts i Thailand.

(100)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen tvingas att vidta åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Ukraina

(101)

Den 29 augusti 2014 ansökte lufttrafikföretaget International Joint-Stock Aviation Company ”URGA” som är certifierat i Ukraina, hos Easa om auktorisation som operatör från tredjeland. Easa bedömde ansökan i enlighet med kraven i förordning (EU) nr 452/2014 och uttryckte principiella farhågor eftersom International Joint-Stock Aviation Company ”URGA” inte kunde visa att de tillämpliga krav som fastställs i artikel 3 i förordning (EU) nr 452/2014 är uppfyllda. Easa drog därför slutsatsen att en fortsatt bedömning inte skulle resultera i någon auktorisation som operatör från tredjeland för International Joint-Stock Aviation Company ”URGA” eftersom dessa krav inte var uppfyllda. Den 15 september 2016 avslog därför Easa ansökan av säkerhetsskäl.

(102)

Den 15 februari 2016 ansökte lufttrafikföretaget Air Company ”Black Sea Airlines” LLC, som är registrerat i Ukraina, hos Easa om auktorisation som operatör från tredjeland. Easa bedömde ansökan i enlighet med kraven i förordning (EU) nr 452/2014 och uttryckte principiella farhågor eftersom Air Company ”Black Sea Airlines” LLC inte kunde visa att de tillämpliga krav som fastställs i artikel 3 i förordning (EU) nr 452/2014 är uppfyllda. Easa drog därför slutsatsen att en fortsatt bedömning inte skulle resultera i någon auktorisation för operatörer från tredjeland för Air Company ”Black Sea Airlines” LLC eftersom dessa krav inte var uppfyllda. Den 13 oktober 2016 avslog därför Easa ansökan av säkerhetsskäl.

(103)

Den 6 mars 2017 begärde kommissionen upplysningar från den statliga luftfartsmyndigheten i Ukraina (nedan kallad SAAU) om de åtgärder som vidtagits med anledning av Easas avslag på ansökan från International Joint-Stock Aviation Company ”URGA” och Air Company ”Black Sea Airlines” LLC om auktorisation som operatör från tredjeland. Genom den skrivelsen inleddes formella samråd med SAAU i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 473/2006. Eftersom de säkerhetsproblem som framkommit vid Easas säkerhetsbedömning av auktorisationen som operatör från tredjeland inte var lösta, gavs SAAU, International Joint-Stock Aviation Company ”URGA” och Air Company ”Black Sea Airlines” LLC tillfälle att höras den 25 april 2017 av kommissionen och flygsäkerhetskommittén i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 2111/2005.

(104)

Den 3 april 2017 återkallade SAAU Air Company ”Black Sea Airlines” LLC:s drifttillstånd. Genom detta beslut avslutades det officiella samråd som hade inletts den 6 mars 2017 avseende lufttrafikföretaget.

(105)

SAAU och International Joint-Stock Aviation Company ”URGA” hördes av kommissionen och flygsäkerhetskommittén den 25 april 2017. Bland annat rapporterade SAAU om att tillsynen av lufttrafikföretag i Ukraina justeras i enlighet med Safa-resultaten samt all den information som härrör från auktorisationsförfarandet som operatör från tredjeland. SAAU informerade också om antagandet av eventuella kortsiktiga åtgärder såsom indragning, begränsning eller återkallande av lufttrafikföretags drifttillstånd till följd av Easas avslag på en ansökan om auktorisation som operatör från tredjeland. Dessutom informerade SAAU om långsiktiga åtgärder i syfte att förbättra de interna förfarandena för certifiering och tillsyn av lufttrafikföretag som är certifierade i Ukraina.

(106)

Med utgångspunkt i den information som tidigare hade lämnats informerade International Joint-Stock Aviation Company ”URGA” under utfrågningen om de korrigerande åtgärder som vidtagits för att ta itu med de allvarliga problem som Easa identifierat som en del av säkerhetsbedömningen av en operatör från tredjeland. t.ex. den fortsatta kontrollen av luftvärdighet och genomförandet av underhållsåtgärder. Lufttrafikföretaget rapporterade också om en ytterligare granskning som genomfördes i mars 2017 av en privat enhet för att fastställa huruvida det i nuläget uppfyller de internationella flygsäkerhetsnormerna. Under denna granskning bekräftades de systematiska brister som Easa tidigare identifierat i lufttrafikföretagets befintliga dokumentationssystem.

(107)

Under den muntliga utfrågningen förklarade också International Joint-Stock Aviation Company ”URGA” att det den 19 april 2017 på nytt hade ansökt om auktorisation som operatör från tredjeland. Kommissionen och flygsäkerhetskommittén noterade detta och välkomnade bekräftelsen från både lufttrafikföretaget och Easa av att behandlingen av denna nya ansökan om auktorisation som operatör från tredjeland kommer att uppmärksammas vederbörligen inom ramen för förordning (EU) nr 452/2014.

(108)

Den information som för närvarande finns tillgänglig, och som grundas på Easas säkerhetsbedömning av en operatör från tredjeland avseende International Joint-Stock Aviation Company ”URGA” tillsammans med den information som tillhandahållits av SAAU och International Joint-Stock Aviation Company ”URGA”, visar att genomförandet av de korrigerande åtgärder för att ta itu med de säkerhetsproblem som lyfts fram av Easa ännu inte har slutförts. Informationen visar också att lufttrafikföretaget för närvarande inte är i stånd att själv identifiera brister i alla sina förfaranden och all sin verksamhet.

(109)

I enlighet med de gemensamma kriterier som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen därför att förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen bör ändras så att lufttrafikföretaget International Joint-Stock Aviation Company ”URGA” förs upp i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

(110)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsnormer efterlevs genom att prioritera rampinspektioner hos lufttrafikföretag som är certifierade i Ukraina, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(111)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen tvingas att vidta åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

Lufttrafikföretag från Zimbabwe

(112)

Den 12 april 2016 ansökte lufttrafikföretaget Air Zimbabwe (Pvt) Ltd, som är registrerat i Zimbabwe, hos Easa om auktorisation som operatör från tredjeland. Easa bedömde ansökan i enlighet med kraven i förordning (EU) nr 452/2014 och uttryckte principiella farhågor eftersom Air Zimbabwe (Pvt) Ltd inte kunde visa att de tillämpliga krav som fastställs i artikel 3 i förordning (EU) nr 452/2014 är uppfyllda. Easa drog därför slutsatsen att en fortsatt bedömning inte skulle resultera i någon auktorisation som operatör från tredjeland för Air Zimbabwe (Pvt) Ltd eftersom dessa krav inte var uppfyllda. Den 7 november 2016 avslog därför Easa ansökan av säkerhetsskäl.

(113)

Den 3 mars 2017 begärde kommissionen upplysningar från den civila luftfartsmyndigheten i Zimbabwe (nedan kallad CAAZ) om de åtgärder som vidtagits med anledning av Easas avslag på ansökan från Air Zimbabwe Pvt Ltd om auktorisation som operatör från tredjeland. Genom den skrivelsen inleddes offentliga samråd med CAAZ i enlighet med bestämmelserna i artikel 3.2 i förordning (EG) nr 473/2006. Eftersom de säkerhetsproblem som framkommit vid Easas säkerhetsbedömning av auktorisationen av Air Zimbabwe (Pvt) Ltd som operatör från tredjeland inte var lösta, gavs både CAAZ och Air Zimbabwe (Pvt) Ltd tillfälle att höras inför kommissionen och flygsäkerhetskommittén den 26 april 2017, i enlighet med artikel 7 i förordning (EG) nr 2111/2005.

(114)

Under utfrågningen informerade CAAZ bland annat om sina skyldigheter avseende säkerhetstillsynen i förhållande till Air Zimbabwe (Pvt) Ltd. CAAZ tillhandahöll en sammanfattning av de åtgärder den hade vidtagit på grund av Easas avslag av säkerhetsskäl på den ansökan om auktorisation som operatör från tredjeland som gjorts av Air Zimbabwe (Pvt) Ltd. Easa lämnade information om de allvarliga säkerhetsproblem som utgjorde grunden för avslaget på ansökan om auktorisation som operatör från tredjeland.

(115)

Under denna utfrågning informerade Air Zimbabwe (Pvt) Ltd om de korrigerande åtgärder som hade inletts och som pågått efter Easas avslag på ansökan om auktorisation som operatör från tredjeland som gjorts av lufttrafikföretaget. Den information som Air Zimbabwe (Pvt) Ltd lämnat, bland annat de begränsade framsteg som gjorts avseende utvecklingen av säkerhets- och kvalitetsledningssystemen, var inte tillräcklig för att skingra de problem som lyfts fram.

(116)

Den tillgängliga informationen, inbegripet informationen om Easas säkerhetsbedömning av auktorisationen som operatör från tredjeland av Air Zimbabwe (Pvt) Ltd, tillsammans med den information som lämnats av CAAZ och Air Zimbabwe (Pvt) Ltd, visar tydligt att det finns allvarliga säkerhetsbrister hos Air Zimbabwe (Pvt) Ltd. Det anses att Air Zimbabwe (Pvt) Ltd i nuläget inte är i stånd att åtgärda dessa säkerhetsbrister. I själva verket befinner sig Air Zimbabwe (Pvt) Ltd:s pågående säkerhetsåtgärder i stor utsträckning enbart i utvecklingsstadiet, och den plan för korrigerande åtgärder som Air Zimbabwe (Pvt) Ltd har lagt fram som respons på de brister som identifierades vid säkerhetsbedömningen för auktorisationen av operatörer från tredjeland är inte gedigen, i synnerhet när det gäller den nödvändiga analysen av de grundläggande orsakerna.

(117)

I enlighet med de gemensamma kriterier som fastställs i bilagan till förordning (EG) nr 2111/2005 anser kommissionen därför att förteckningen över lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i unionen bör ändras så att lufttrafikföretaget Air Zimbabwe (Pvt) Ltd förs upp i bilaga A till förordning (EG) nr 474/2006.

(118)

Medlemsstaterna bör fortsätta att kontrollera att gällande säkerhetsnormer efterlevs genom att prioritera rampinspektioner hos lufttrafikföretag som är certifierade i Zimbabwe, i enlighet med förordning (EU) nr 965/2012.

(119)

Skulle relevant säkerhetsinformation tyda på att det förekommer överhängande säkerhetsrisker till följd av bristande efterlevnad av internationella säkerhetsnormer, kan kommissionen tvingas att vidta åtgärder i enlighet med förordning (EG) nr 2111/2005.

(120)

Förordning (EG) nr 474/2006 bör därför ändras i enlighet med detta.

(121)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från flygsäkerhetskommittén.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Förordning (EG) nr 474/2006 ska ändras på följande sätt:

1.

Bilaga A ska ersättas med texten i bilaga I till den här förordningen.

2.

Bilaga B ska ersättas med texten i bilaga II till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 15 maj 2017.

På kommissionens vägnar

För ordföranden

Violeta BULC

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 344, 27.12.2005, s. 15.

(2)  Kommissionens förordning (EG) nr 474/2006 av den 22 mars 2006 om upprättande av en gemenskapsförteckning enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 84, 23.3.2006, s. 14).

(3)  Rådets förordning (EEG) nr 3922/1991 av den 16 december 1991 om harmonisering av tekniska krav och administrativa förfaranden inom området civil luftfart (EGT L 373, 31.12.1991, s. 4).

(4)  Kommissionens förordning (EG) nr 473/2006 av den 22 mars 2006 om genomförandebestämmelser för gemenskapsförteckningen enligt kapitel II i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 2111/2005 över de lufttrafikföretag som har belagts med verksamhetsförbud i gemenskapen (EUT L 84, 23.3.2006, s. 8).

(5)  Kommissionens förordning (EU) nr 965/2012 av den 5 oktober 2012 om tekniska krav och administrativa förfaranden i samband med flygdrift enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 296, 25.10.2012, s. 1).


BILAGA A

FÖRTECKNING ÖVER DE LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM HAR BELAGTS MED VERKSAMHETSFÖRBUD I UNIONEN, SAMT UNDANTAG  (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (och eventuellt avvikande firmanamn)

Nummer på drifttillstånd (AOC) eller operativ licens

Icao-flygbolagskod

Operatörens administrerande stat

BLUE WING AIRLINES

SRBWA-01/2002

BWI

Surinam

IRAN ASEMAN AIRLINES

FS-102

IRC

Islamiska republiken Iran

IRAQI AIRWAYS

001

IAW

Irak

MED-VIEW AIRLINE

MVA/AOC/10-12/05

MEV

Nigeria

MUSTIQUE AIRWAYS

2A/12/003K

MAW

Saint Vincent och Grenadinerna

INTERNATIONAL JOINT-STOCK AVIATION COMPANY ”URGA”

UK 012

URG

Ukraina

AIR ZIMBABWE (PVT) LTD

177/04

AZW

Zimbabwe

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Afghanistans tillsynsmyndigheter, inklusive

Islamiska republiken Afghanistan

AFGHAN JET INTERNATIONAL AIRLINES

AOC 008

AJA

Islamiska republiken Afghanistan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

AOC 009

AFG

Islamiska republiken Afghanistan

EAST HORIZON AIRLINES

AOC 1013

EHN

Islamiska republiken Afghanistan

KAM AIR

AOC 001

KMF

Islamiska republiken Afghanistan

SAFI AIRWAYS

AOC 181

SFW

Islamiska republiken Afghanistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Angolas tillsynsmyndigheter, med undantag av TAAG Angola Airlines, som förts upp i bilaga B, inklusive

Republiken Angola

AEROJET

AO 008-01/11

TEJ

Republiken Angola

AIR GICANGO

009

Okänt

Republiken Angola

AIR JET

AO 006-01/11-MBC

MBC

Republiken Angola

AIR NAVE

017

Okänt

Republiken Angola

AIR26

AO 003-01/11-DCD

DCD

Republiken Angola

ANGOLA AIR SERVICES

006

Okänt

Republiken Angola

DIEXIM

007

Okänt

Republiken Angola

FLY540

AO 004-01 FLYA

Okänt

Republiken Angola

GIRA GLOBO

008

GGL

Republiken Angola

HELIANG

010

Okänt

Republiken Angola

HELIMALONGO

AO 005-01/11

Okänt

Republiken Angola

MAVEWA

016

Okänt

Republiken Angola

SONAIR

AO 002-01/10-SOR

SOR

Republiken Angola

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Kongos tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Kongo

AERO SERVICE

RAC06-002

RSR

Republiken Kongo

CANADIAN AIRWAYS CONGO

RAC06-012

Okänt

Republiken Kongo

EMERAUDE

RAC06-008

Okänt

Republiken Kongo

EQUAFLIGHT SERVICES

RAC 06-003

EKA

Republiken Kongo

EQUAJET

RAC06-007

Okänd

Republiken Kongo

EQUATORIAL CONGO AIRLINES SA.

RAC 06-014

Okänt

Republiken Kongo

MISTRAL AVIATION

RAC06-011

Okänt

Republiken Kongo

TRANS AIR CONGO

RAC 06-001

TSG

Republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Demokratiska republiken Kongos tillsynsmyndighet, inklusive

Demokratiska republiken Kongo

AIR FAST CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0112/2011

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TVC/0053/2012

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR KATANGA

409/CAB/MIN/TVC/0056/2012

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

AIR TROPIQUES

409/CAB/MIN/TVC/00625/2011

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BLUE AIRLINES

106/CAB/MIN/TVC/2012

BUL

Demokratiska republiken Kongo

BLUE SKY

409/CAB/MIN/TVC/0028/2012

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

BUSY BEE CONGO

409/CAB/MIN/TVC/0064/2010

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

COMPAGNIE AFRICAINE D'AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TVC/0050/2012

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

CONGO AIRWAYS

019/CAB/MIN/TVC/2015

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

DAKOTA SPRL

409/CAB/MIN/TVC/071/2011

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

DOREN AIR CONGO

102/CAB/MIN/TVC/2012

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

GOMAIR

409/CAB/MIN/TVC/011/2010

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

KIN AVIA

409/CAB/MIN/TVC/0059/2010

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

KORONGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/001/2011

KGO

Demokratiska republiken Kongo

MALU AVIATION

098/CAB/MIN/TVC/2012

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TVC/009/2011

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SERVE AIR

004/CAB/MIN/TVC/2015

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SERVICES AIR

103/CAB/MIN/TVC/2012

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

SWALA AVIATION

409/CAB/MIN/TVC/0084/2010

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

TRANSAIR CARGO SERVICES

409/CAB/MIN/TVC/073/2011

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

WILL AIRLIFT

409/CAB/MIN/TVC/0247/2011

Okänt

Demokratiska republiken Kongo

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Djiboutis tillsynsmyndigheter, inklusive

Ecuador

DAALLO AIRLINES

Okänt

DAO

Ecuador

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Ekvatorialguineas tillsynsmyndigheter, inklusive

Ekvatorialguinea

CEIBA INTERCONTINENTAL

2011/0001/MTTCT/DGAC/SOPS

CEL

Ekvatorialguinea

CRONOS AIRLINES

2011/0004/MTTCT/DGAC/SOPS

Okänt

Ekvatorialguinea

PUNTO AZUL

2012/0006/MTTCT/DGAC/SOPS

Okänt

Ekvatorialguinea

TANGO AIRWAYS

Okänt

Okänt

Ekvatorialguinea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Eritreas tillsynsmyndigheter, inklusive

Eritrea

ERITREAN AIRLINES

AOC 004

ERT

Eritrea

NASAIR ERITREA

AOC 005

NAS

Eritrea

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Republiken Gabons tillsynsmyndigheter, med undantag av Afrijet och SN2AG, som förts upp i bilaga B, inklusive

Republiken Gabon

AFRIC AVIATION

010/MTAC/ANAC-G/DSA

EKG

Republiken Gabon

ALLEGIANCE AIR TOURIST

007/MTAC/ANAC-G/DSA

LGE

Republiken Gabon

NATIONALE REGIONALE TRANSPORT (N.R.T)

008/MTAC/ANAC-G/DSA

NRG

Republiken Gabon

SKY GABON

009/MTAC/ANAC-G/DSA

SKG

Republiken Gabon

SOLENTA AVIATION GABON

006/MTAC/ANAC-G/DSA

SVG

Republiken Gabon

TROPICAL AIR-GABON

011/MTAC/ANAC-G/DSA

Okänt

Republiken Gabon

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Indonesiens tillsynsmyndigheter, med undantag av Garuda Indonesia, Airfast Indonesia, Ekspres Transportasi Antarbenua, Indonesia Air Asia, Citilink, Lion Air och Batik Air, inklusive

Republiken Indonesien

AIR BORN INDONESIA

135-055

Okänt

Republiken Indonesien

AIR PACIFIC UTAMA

135-020

Okänt

Republiken Indonesien

ALDA TRANS PAPUA

135-056

Okänt

Republiken Indonesien

ALFA TRANS DIRGANTARA

135-012

Okänt

Republiken Indonesien

AMA

135-054

Okänt

Republiken Indonesien

ANGKASA SUPER SERVICE

135-050

LBZ

Republiken Indonesien

ASI PUDJIASTUTI

135-028

SQS

Republiken Indonesien

AVIASTAR MANDIRI

135-029

VIT

Republiken Indonesien

DABI AIR NUSANTARA

135-030

Okänt

Republiken Indonesien

DERAYA AIR TAXI

135-013

DRY

Republiken Indonesien

DERAZONA AIR SERVICE

135-010

DRZ

Republiken Indonesien

EASTINDO

135-038

ESD

Republiken Indonesien

ELANG LINTAS INDONESIA

135-052

Okänt

Republiken Indonesien

ELANG NUSANTARA AIR

135-053

Okänt

Republiken Indonesien

ENGGANG AIR SERVICE

135-045

Okänt

Republiken Indonesien

ERSA EASTERN AVIATION

135-047

Okänt

Republiken Indonesien

GATARI AIR SERVICE

135-018

GHS

Republiken Indonesien

HEVILIFT AVIATION

135-042

Okänt

Republiken Indonesien

INDONESIA AIR ASIA EXTRA

121-054

Okänt

Republiken Indonesien

INDONESIA AIR TRANSPORT

121-034

IDA

Republiken Indonesien

INDO STAR AVIATION

135-057

Okänt

Republiken Indonesien

INTAN ANGKASA AIR SERVICE

135-019

Okänt

Republiken Indonesien

JAYAWIJAYA DIRGANTARA

121-044

JWD

Republiken Indonesien

JOHNLIN AIR TRANSPORT

135-043

JLB

Republiken Indonesien

KAL STAR AVIATION

121-037

KLS

Republiken Indonesien

KARTIKA AIRLINES

121-003

KAE

Republiken Indonesien

KOMALA INDONESIA

135-051

Okänt

Republiken Indonesien

KURA-KURA AVIATION

135-016

KUR

Republiken Indonesien

MARTA BUANA ABADI

135-049

Okänt

Republiken Indonesien

MATTHEW AIR NUSANTARA

135-048

Okänt

Republiken Indonesien

MIMIKA AIR

135-007

Okänt

Republiken Indonesien

MY INDO AIRLINES

121-042

Okänt

Republiken Indonesien

NAM AIR

121-058

Okänt

Republiken Indonesien

NATIONAL UTILITY HELICOPTER

135-011

Okänt

Republiken Indonesien

NUSANTARA AIR CHARTER

121-022

SJK

Republiken Indonesien

PEGASUS AIR SERVICES

135-036

Okänt

Republiken Indonesien

PELITA AIR SERVICE

121-008

PAS

Republiken Indonesien

PENERBANGAN ANGKASA SEMESTA

135-026

Okänt

Republiken Indonesien

PURA WISATA BARUNA

135-025

Okänt

Republiken Indonesien

RIAU AIRLINES

121-016

RIU

Republiken Indonesien

SAYAP GARUDA INDAH

135-004

Okänt

Republiken Indonesien

SMAC

135-015

SMC

Republiken Indonesien

SPIRIT AVIATION SENTOSA

135-058

Okänt

Republiken Indonesien

SRIWIJAYA AIR

121-035

SJY

Republiken Indonesien

SURYA AIR

135-046

Okänt

Republiken Indonesien

TRANSNUSA AVIATION MANDIRI

121-048

TNU

Republiken Indonesien

TRANSWISATA PRIMA AVIATION

135-021

TWT

Republiken Indonesien

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

121-038

XAR

Republiken Indonesien

TRAVIRA UTAMA

135-009

TVV

Republiken Indonesien

TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES

121-018

TMG

Republiken Indonesien

TRI MG-INTRA ASIA AIRLINES

135-037

Okänt

Republiken Indonesien

TRIGANA AIR SERVICE

121-006

TGN

Republiken Indonesien

UNINDO

135-040

Okänt

Republiken Indonesien

WESTSTAR AVIATION INDONESIA

135-059

Okänt

Republiken Indonesien

WING ABADI AIRLINES

121-012

WON

Republiken Indonesien

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Kirgizistans tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Kirgizistan

AIR BISHKEK (tidigare EASTOK AVIA)

15

EAA

Republiken Kirgizistan

AIR MANAS

17

MBB

Republiken Kirgizistan

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

Republiken Kirgizistan

CENTRAL ASIAN AVIATION SERVICES (CAAS)

13

CBK

Republiken Kirgizistan

HELI SKY

47

HAC

Republiken Kirgizistan

AIR KYRGYZSTAN

03

LYN

Republiken Kirgizistan

MANAS AIRWAYS

42

BAM

Republiken Kirgizistan

S GROUP INTERNATIONAL

(tidigare S GROUP AVIATION)

45

IND

Republiken Kirgizistan

SKY BISHKEK

43

BIS

Republiken Kirgizistan

SKY KG AIRLINES

41

KGK

Republiken Kirgizistan

SKY WAY AIR

39

SAB

Republiken Kirgizistan

TEZ JET

46

TEZ

Republiken Kirgizistan

VALOR AIR

07

VAC

Republiken Kirgizistan

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Liberias tillsynsmyndigheter.

Liberia

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Libyens tillsynsmyndigheter, inklusive

Libyen

AFRIQIYAH AIRWAYS

007/01

AAW

Libyen

AIR LIBYA

004/01

TLR

Libyen

BURAQ AIR

002/01

BRQ

Libyen

GHADAMES AIR TRANSPORT

012/05

GHT

Libyen

GLOBAL AVIATION AND SERVICES

008/05

GAK

Libyen

LIBYAN AIRLINES

001/01

LAA

Libyen

PETRO AIR

025/08

PEO

Libyen

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Nepals tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Nepal

AIR DYNASTY HELI. S.

035/2001

Okänt

Republiken Nepal

AIR KASTHAMANDAP

051/2009

Okänt

Republiken Nepal

BUDDHA AIR

014/1996

BHA

Republiken Nepal

FISHTAIL AIR

017/2001

Okänt

Republiken Nepal

GOMA AIR

064/2010

Okänt

Republiken Nepal

HIMALAYA AIRLINES

084/2015

Okänt

Republiken Nepal

MAKALU AIR

057A/2009

Okänt

Republiken Nepal

MANANG AIR PVT LTD

082/2014

Okänt

Republiken Nepal

MOUNTAIN HELICOPTERS

055/2009

Okänt

Republiken Nepal

MUKTINATH AIRLINES

081/2013

Okänt

Republiken Nepal

NEPAL AIRLINES CORPORATION

003/2000

RNA

Republiken Nepal

SAURYA AIRLINES

083/2014

Okänt

Republiken Nepal

SHREE AIRLINES

030/2002

SHA

Republiken Nepal

SIMRIK AIR

034/2000

Okänt

Republiken Nepal

SIMRIK AIRLINES

052/2009

RMK

Republiken Nepal

SITA AIR

033/2000

Okänt

Republiken Nepal

TARA AIR

053/2009

Okänt

Republiken Nepal

YETI AIRLINES DOMESTIC

037/2004

NYT

Republiken Nepal

Alla lufttrafikföretag som godkänts av tillsynsmyndigheterna i São Tomé och Príncipe, inklusive

São Tomé och Príncipe

AFRICA'S CONNECTION

10/AOC/2008

ACH

São Tomé och Príncipe

STP AIRWAYS

03/AOC/2006

STP

São Tomé och Príncipe

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sierra Leones tillsynsmyndigheter, inklusive

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

OKÄNT

RUM

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

OKÄNT

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

OKÄNT

Okänt

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

OKÄNT

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

OKÄNT

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

OKÄNT

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

OKÄNT

Okänt

Sierra Leone

Alla lufttrafikföretag som godkänts av Sudans tillsynsmyndigheter, inklusive

Republiken Sudan

ALFA AIRLINES SD

54

AAJ

Republiken Sudan

BADR AIRLINES

35

BDR

Republiken Sudan

BLUE BIRD AVIATION

11

BLB

Republiken Sudan

ELDINDER AVIATION

8

DND

Republiken Sudan

GREEN FLAG AVIATION

17

Okänt

Republiken Sudan

HELEJETIC AIR

57

HJT

Republiken Sudan

KATA AIR TRANSPORT

9

KTV

Republiken Sudan

KUSH AVIATION CO.

60

KUH

Republiken Sudan

NOVA AIRWAYS

46

NOV

Republiken Sudan

SUDAN AIRWAYS CO.

1

SUD

Republiken Sudan

SUN AIR

51

SNR

Republiken Sudan

TARCO AIR

56

TRQ

Republiken Sudan


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga A kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-lease) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.


BILAGA B

FÖRTECKNING ÖVER LUFTTRAFIKFÖRETAG SOM ÄR BELAGDA MED DRIFTSRESTRIKTIONER I UNIONEN  (1)

Lufttrafikföretagets namn som juridisk person enligt drifttillståndet (AOC) (och eventuellt avvikande firmanamn)

Drifttillståndsnummer (AOC-nummer)

Icao-flygbolagskod

Operatörens administrerande stat

Typ av luftfartyg

Registreringsnummer och serienummer, om tillgängligt, för restriktionsbelagda luftfartyg

Registreringsstat

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Republiken Angola

Hela flottan förutom: luftfartyg av typen Boeing B737-700, luftfartyg av typen Boeing B777-200, luftfartyg av typen Boeing B777-300 och luftfartyg av typen Boeing B777-300ER.

Hela flottan förutom: luftfartyg i Boeing B737-700-flottan, så som anges i drifttillståndet, luftfartyg i Boeing B777-200-flottan, så som anges i drifttillståndet, luftfartyg i Boeing B777-300-flottan, så som anges i drifttillståndet, och luftfartyg i Boeing B777-300ER-flottan, så som anges i drifttillståndet.

Republiken Angola

AIR SERVICE COMORES

06–819/TA-15/DGACM

KMD

Komorerna

Hela flottan förutom: LET 410 UVP.

Hela flottan förutom: D6-CAM (851336).

Komorerna

AFRIJET BUSINESS SERVICE  (2)

002/MTAC/ANAC-G/DSA

ABS

Republiken Gabon

Hela flottan förutom: 2 luftfartyg av typen Falcon 50, 2 luftfartyg av typen Falcon 900.

Hela flottan förutom: TR-LGV; TR-LGY; TR-AFJ; och TR-AFR.

Republiken Gabon

NOUVELLE AIR AFFAIRES GABON (SN2AG)

003/MTAC/ANAC-G/DSA

NVS

Republiken Gabon

Hela flottan förutom: ett luftfartyg av typen Challenger CL-601, ett luftfartyg av typen HS-125-800.

Hela flottan förutom: TR-AAG, ZS-AFG.

Republiken Gabon, Republiken Sydafrika

IRAN AIR

FS100

IRA

Islamiska republiken Iran

Alla luftfartyg av typen Fokker F100 och av typen Boeing B747.

Luftfartyg av typen Fokker F100, så som anges i drifttillståndet, luftfartyg av typen Boeing B747, så som anges i drifttillståndet.

Islamiska republiken Iran

AIR KORYO

GAC-AOC/KOR-01

KOR

Demokratiska folkrepubliken Korea

Hela flottan förutom: två luftfartyg av typen TU-204.

Hela flottan förutom: P-632, P-633.

Demokratiska folkrepubliken Korea


(1)  Lufttrafikföretag som förtecknas i bilaga B kan få tillstånd att utöva trafikrättigheter om de använder sig av luftfartyg som hyrts in med besättning (wet-lease) från ett lufttrafikföretag som inte omfattas av verksamhetsförbud, förutsatt att gällande säkerhetsnormer är uppfyllda.

(2)  Afrijet får endast använda de specifika luftfartyg som nämns här inom ramen för sin nuvarande trafiknivå i unionen.