Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

19.12.2017   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 337/17


KOMMISSIONENS DELEGERADE FÖRORDNING (EU) 2017/2364

av den 18 december 2017

om ändring av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU vad gäller de tröskelvärden som ska tillämpas vid upphandlingsförfaranden

(Text av betydelse för EES)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (1), särskilt artikel 17.4 andra stycket, och

av följande skäl:

(1)

Genom beslut 2014/115/EU (2) godkände rådet protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling (nedan kallat avtalet) (3) som slutits inom ramen för Världshandelsorganisationen. Avtalet är ett plurilateralt avtal och dess syfte är att ömsesidigt öppna marknaderna för offentlig upphandling mellan avtalsparterna. Det tillämpas på alla avtal om offentlig upphandling vilkas värde uppgår till minst de belopp (nedan kallade tröskelvärden) som anges i avtalet uttryckta i särskilda dragningsrätter.

(2)

Ett av syftena med direktiv 2014/25/EU är att upphandlande enheter som tillämpar det direktivet samtidigt ska kunna uppfylla kraven i avtalet. För att nå detta mål bör de tröskelvärden som fastställs genom det direktivet om offentlig upphandling och som också omfattas av avtalet anpassas, så att de uppgår till de belopp i euro, avrundade nedåt till närmaste tusental, som motsvarar de tröskelvärden som anges i avtalet.

(3)

För konsekvensens skull är det lämpligt att också anpassa de tröskelvärden som fastställs i direktiv 2014/25/EU som inte omfattas av avtalet.

(4)

Direktiv 2014/25/EU bör därför ändras i enlighet med detta.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Artikel 15 i direktiv 2014/25/EU ska ändras på följande sätt:

1.

I led a ska beloppet ”418 000 euro” ersättas med ”443 000 euro”.

2.

I led b ska beloppet ”5 225 000 euro” ersättas med ”5 548 000 euro”.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2018.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 18 december 2017.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 94, 28.3.2014, s. 243.

(2)  Rådets beslut 2014/115/EU av den 2 december 2013 om ingående av protokollet om ändring av avtalet om offentlig upphandling (EUT L 68, 7.3.2014, s. 1).

(3)  EUT L 68, 7.3.2014, s. 4.