Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.

15.3.2018   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 72/17


KOMMISSIONENS FÖRORDNING (EU) 2018/401

av den 14 mars 2018

om ändring av förordning (EU) nr 139/2014 vad gäller klassificering av banor

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DENNA FÖRORDNING

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 av den 20 februari 2008 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet, och om upphävande av rådets direktiv 91/670/EEG, förordning (EG) nr 1592/2002 och direktiv 2004/36/EG (1), särskilt artikel 8a.5, och

av följande skäl:

(1)

I bilaga I till kommissionens förordning (EU) nr 139/2014 (2) fastställs definitionen av begreppet ”instrumentbana” vid tillämpningen av den förordningen. Bestämmelserna i den förordningen bör spegla den aktuella kunskapsnivån och bästa praxis när det gäller flygplatser samt ta hänsyn till tillämpliga internationella standarder.

(2)

Internationella civila luftfartsorganisationen antog genom sin skrivelse AN 41.2.24–13/20 ändring 11-B av bilaga 14, volym 1 till Chicagokonventionen, som har tillämpats i de stater som är avtalsparter i Icao från och med den 13 november 2014. Genom de ändringar som där anges förenklas den befintliga klassificeringen av inflygningsrutter och beskrivs mer exakt de olika typerna av inflygning och landning.

(3)

Dessa ändringar av bilaga 14 till Chicagokonventionen bör återspeglas i förordning (EU) nr 139/2014, i synnerhet i dess bestämmelser om PBN-inflygningsprocedurer (inflygningsprocedur med prestandabaserad navigering) med vertikalt stöd och inflygningsrelaterade krav avseende banor. Dessutom bör det främjas att PBN-inflygningsprocedurer med vertikalt stöd införs på ett betydande antal flygplatser utan att deras baninfrastruktur behöver uppdateras.

(4)

Förordning (EU) nr 139/2014 bör därför ändras i enlighet med detta.

(5)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning grundar sig på yttrande nr 03/16 från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet i enlighet med artiklarna 17.2 b och 19.1 i förordning (EG) nr 216/2008.

(6)

De åtgärder som föreskrivs i denna förordning är förenliga med yttrandet från den kommitté som inrättats genom artikel 65 i förordning (EG) nr 216/2008.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Bilaga I till förordning (EU) nr 139/2014 ska ändras i enlighet med bilagan till den här förordningen.

Artikel 2

Denna förordning träder i kraft den tjugonde dagen efter det att den har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater.

Utfärdad i Bryssel den 14 mars 2018.

På kommissionens vägnar

Jean-Claude JUNCKER

Ordförande


(1)  EUT L 79, 19.3.2008, s. 1.

(2)  Kommissionens förordning (EU) nr 139/2014 av den 12 februari 2014 om krav och administrativa rutiner för flygplatser enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 216/2008 (EUT L 44, 14.2.2014, s. 1).


BILAGA

Bilaga I till förordning (EU) nr 139/2014 ska ändras på följande sätt:

1.

Punkt 22 ska ersättas med följande:

”22.    instrumentbana : en av följande typer av bana avsedd för luftfartyg som använder instrumentinflygningsrutiner:

1.    bana för icke-precisionsinflygning : bana med visuella hjälpmedel och minst ett icke-visuellt hjälpmedel, som är avsedd för landningsoperationer efter en instrumentinflygningsoperation av typ A.

2.    bana för precisionsinflygning, kategori I : bana med visuella hjälpmedel och minst ett icke-visuellt hjälpmedel, som är avsedd för landningsoperationer efter en instrumentinflygningsoperation av typ B CAT I.

3.    bana för precisionsinflygning, kategori II : bana med visuella hjälpmedel och minst ett icke-visuellt hjälpmedel, som är avsedd för landningsoperationer efter en instrumentinflygningsoperation av typ B CAT II.

4.    bana för precisionsinflygning, kategori III : bana med visuella hjälpmedel och minst ett icke-visuellt hjälpmedel, som är avsedd för landningsoperationer efter en instrumentinflygningsoperation av typ B CAT IIIA, IIIB eller IIIC till och längs banans yta.”

2.

Följande punkter ska införas som punkterna 47a och 47b:

”47a.    instrumentinflygningsoperation av typ A : en instrumentinflygningsoperation med en minimihöjd för nedstigning eller beslutshöjd på minst 75 m (250 ft).

47b.    instrumentinflygningsoperation av typ B : en instrumentinflygningsoperation med en beslutshöjd som understiger 75 m (250 ft). Instrumentinflygningsoperationer av typ B kategoriseras på följande sätt:

1.   Kategori I (CAT I): en beslutshöjd som inte understiger 60 m (200 ft) och antingen en sikt på minst 800 m eller en bansynvidd som inte understiger 550 m.

2.   Kategori II (CAT II): en beslutshöjd som understiger 60 m (200 ft), men inte understiger 30 m (100 ft) och en bansynvidd som inte understiger 300 m.

3.   Kategori IIIA (CAT IIIA): en beslutshöjd som understiger 30 m (100 ft), eller utan beslutshöjd och en bansynvidd som inte understiger 175 m.

4.   Kategori IIIB (CAT IIIB): en beslutshöjd som understiger 15 m (50 ft), eller utan beslutshöjd och en bansynvidd som understiger 175 m men inte understiger 50 m.

5.   Kategori IIIC (CAT IIIC): utan beslutshöjd och utan begränsning avseende bansynvidd.”