Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.

18.9.2019   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

L 240/13


KOMMISSIONENS GENOMFÖRANDEBESLUT (EU) 2019/1562

av den 16 september 2019

om ändring av besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG vad gäller tidsfristen avseende förekomst av spårhalter av hybridrapsen Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hybridrapsen Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7 ×ACS-BNØØ2-5) och rapsen Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) samt av de produkter som framställts därav

[delgivet med nr C(2019) 6524]

(Endast den tyska texten är giltig)

EUROPEISKA KOMMISSIONEN HAR ANTAGIT DETTA BESLUT

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1829/2003 av den 22 september 2003 om genetiskt modifierade livsmedel och foder (1), särskilt artiklarna 8.6 och 20.6, och

av följande skäl:

(1)

I kommissionens beslut 2007/305/EG (2), 2007/306/EG (3) och 2007/307/EG (4) fastställs reglerna för återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hybridrapsen Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) respektive rapsen Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) och av de produkter som framställts därav (nedan kallade genetiskt modifierat material). Dessa beslut antogs efter det att innehavaren av godkännandet, företaget Bayer CropScience AG, underrättat kommissionen om att det inte hade för avsikt att ansöka om förlängning av godkännandet av det genetiskt modifierade materialet i enlighet med artikel 8.4 första stycket och artiklarna 11, 20.4 och 23 i förordning (EG) nr 1829/2003.

(2)

I alla tre besluten fastställs en inledande övergångsperiod på fem år då livsmedel och foder som innehåller, består av eller har framställts av detta genetiskt modifierade material får släppas ut på marknaden i en proportion som inte överstiger 0,9 % och förutsatt att denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig. Syftet med övergångsperioden var att ta hänsyn till att ytterst ringa spårhalter av det genetiskt modifierade materialet ibland kunde finnas kvar i livsmedels- och foderkedjan även efter det att Bayer CropScience AG hade slutat sälja utsäde från dessa genetiskt modifierade organismer och även om alla åtgärder hade vidtagits för att undvika förekomst av det genetiskt modifierade materialet.

(3)

Trots de åtgärder som Bayer CropScience AG vidtagit i enlighet med besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG för att förhindra förekomst av dessa genetiskt modifierade organismer har det ändå påvisats ytterst ringa spårhalter i rapsvaror. Genom kommissionens genomförandebeslut 2012/69/EU (5) ändrades alla tre besluten för att förlänga övergångsperioden till och med den 31 december 2016 och för att sänka gränsvärdet för förekomst av det genetiskt modifierade materialet i livsmedel och foder till 0,1 viktprocent. De tre besluten ändrades vidare genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2268 (6) för att förlänga övergångsperioden till och med den 31 december 2019.

(4)

I besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG fastställs också en rad åtgärder som Bayer CropScience AG ska vidta för att säkerställa att det genetiskt modifierade materialet verkligen dras tillbaka från marknaden samt rapporteringsskyldigheter för adressaten.

(5)

Genom kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1117 (7) ändrades vidare de tre besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG vad gäller adressaten, efter en begäran av den 1 augusti 2018 från Bayer CropScience AG om överförande av företagets rättigheter och skyldigheter med avseende på samtliga anmälningar, ansökningar och godkännanden rörande genetiskt modifierade produkter till BASF Agricultural Solutions Seed US LLC, som i unionen företräds av BASF SE (Tyskland). Besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG bör därför riktas till BASF SE.

(6)

I oktober 2018 rapporterade BASF SE att det trots de åtgärder som vidtagits ändå i ökad omfattning hade påvisats ytterst ringa spårhalter i rapsvaror under de senaste åren. Det faktum att det alltjämt förekommer spårhalter kan förklaras av rapsfrönas biologi som gör att de kan förbli vilande under långa perioder samt av de jordbruksmetoder som har använts för att skörda fröna och som kan ha lett till oavsiktligt spill; dessa spårhalter var svåra att uppskatta vid tidpunkten för antagandet av besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG samt av genomförandebesluten 2012/69/EU och (EU) 2016/2268.

(7)

Mot denna bakgrund bör övergångsperioden förlängas med ytterligare tre år fram till och med den 31 december 2022 för att möjliggöra ett fullständigt avlägsnande av de återstående spårhalterna av Ms1×Rf1-raps, Ms1×Rf2-raps och Topas 19/2-raps i livsmedels- och foderkedjan.

(8)

För att ytterligare bidra till avlägsnandet av det genetiskt modifierade materialet bör adressaten fortsätta att genomföra de interna program som krävs enligt besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG samt att samla in uppgifter om förekomst av sådant material i rapsvaror som importeras till unionen från Kanada, som är det enda land där dessa rapssorter odlats för kommersiella ändamål. BASF SE bör rapportera till kommissionen om båda frågorna senast den 1 januari 2022.

(9)

BASF SE bör garantera en fortsatt tillgång till certifierade referensmaterial så att kontrollaboratorierna kan utföra sina analyser under övergångsperioden.

(10)

Besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG bör därför ändras i enlighet med detta.

(11)

De åtgärder som föreskrivs i detta beslut är förenliga med yttrandet från ständiga kommittén för växter, djur, livsmedel och foder.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Beslut 2007/305/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Adressaten ska genomföra ett internt program för att säkerställa att ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ1-4-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 för förädling och utsädesproduktion verkligen dras tillbaka från marknaden samt samla in uppgifter om förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer i sändningar av raps till unionen från Kanada.

Adressaten ska senast den 1 januari 2022 rapportera till kommissionen om genomförandet av detta program och om förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer i sändningar av raps till unionen från Kanada.”

2.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

1.   Förekomst av material som innehåller, består av eller har framställts av ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ1-4-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4 i livsmedel eller foder som anmälts enligt artiklarna 8.1 a och 20.1 a i förordning (EG) nr 1829/2003 ska godtas till och med den 31 december 2022, under förutsättning att

a)

denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, och

b)

den inte utgör mer än 0,1 viktprocent.

2.   Adressaten ska garantera tillgång till certifierat referensmaterial för ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4-raps via American Oil Chemists Society på https://www.aocs.org/crm.”

Artikel 2

Beslut 2007/306/EG ska ändras på följande sätt:

1.

Artikel 1 ska ersättas med följande:

”Artikel 1

Adressaten ska genomföra ett internt program för att säkerställa att ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ2-5-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 för förädling och utsädesproduktion verkligen dras tillbaka från marknaden samt samla in uppgifter om förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer i sändningar av raps till unionen från Kanada.

Adressaten ska senast den 1 januari 2022 rapportera till kommissionen om genomförandet av detta program och om förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer i sändningar av raps till unionen från Kanada.”

2.

Artikel 2 ska ersättas med följande:

”Artikel 2

1.   Förekomst av material som innehåller, består av eller har framställts av ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ2-5-raps och hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 i livsmedel eller foder som anmälts enligt artiklarna 8.1 a och 20.1 a i förordning (EG) nr 1829/2003 ska godtas till och med den 31 december 2022, under förutsättning att

a)

denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, och

b)

den inte utgör mer än 0,1 viktprocent.

2.   Adressaten ska garantera tillgång till certifierat referensmaterial för ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5-raps via American Oil Chemists Society på https://www.aocs.org/crm.”

Artikel 3

Artikel 1 i beslut 2007/307/EG ska ersättas med följande:

”Artikel 1

1.   Adressaten ska genomföra ett internt program för att säkerställa att ACS-BNØØ7-1-raps för förädling och utsädesproduktion verkligen dras tillbaka från marknaden samt samla in uppgifter om förekomsten av denna genetiskt modifierade organism i sändningar av raps till unionen från Kanada.

Adressaten ska senast den 1 januari 2022 rapportera till kommissionen om genomförandet av detta program och om förekomsten av dessa genetiskt modifierade organismer i sändningar av raps till unionen från Kanada.”

2.   Förekomst av material som innehåller, består av eller har framställts av ACS-BNØØ7-1-raps i livsmedel eller foder som anmälts enligt artiklarna 8.1 a och 20.1 a i förordning (EG) nr 1829/2003 ska godtas till och med den 31 december 2022, under förutsättning att

a)

denna förekomst är oavsiktlig eller tekniskt oundviklig, och

b)

den inte utgör mer än 0,1 viktprocent.

3.   Adressaten ska garantera tillgång till certifierat referensmaterial för ACS-BNØØ7-1-raps via American Oil Chemists Society på https://www.aocs.org/crm.”

Artikel 4

De uppgifter om ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ1-4-raps, hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4, ACS-BNØØ4-7-raps, ACS-BNØØ2-5-raps, hybridrapsen ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5 och ACS-BNØØ7-1-raps som i enlighet med artikel 28 i förordning (EG) nr 1829/2003 förts in i gemenskapsregistret över genetiskt modifierade livsmedel och foder ska ändras i enlighet med detta beslut.

Artikel 5

Detta beslut riktar sig till BASF SE, Carl-Bosch-Str. 38, 67063 Ludwigshafen, Tyskland.

Utfärdat i Bryssel den 16 september 2019.

På kommissionens vägnar

Vytenis ANDRIUKAITIS

Ledamot av kommissionen


(1)  EUT L 268, 18.10.2003, s. 1.

(2)  Kommissionens beslut 2007/305/EG av den 25 april 2007 om återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4) och produkter som framställts därav (EUT L 117, 5.5.2007, s. 17).

(3)  Kommissionens beslut 2007/306/EG av den 25 april 2007 om återkallande från marknaden av hybridrapsen Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) och produkter som framställts därav (EUT L 117, 5.5.2007, s. 20).

(4)  Kommissionens beslut 2007/307/EG av den 25 april 2007 om återkallande från marknaden av Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1)-raps och produkter som framställts därav (EUT L 117, 5.5.2007, s. 23).

(5)  Kommissionens genomförandebeslut 2012/69/EU av den 3 februari 2012 om ändring av besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG vad gäller tidsfristen avseende förekomsten av hybridrapsen Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hybridrapsen Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) och rapsen Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) samt av de produkter som framställts därav (EUT L 34, 7.2.2012, s. 12).

(6)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2016/2268 av den 14 december 2016 om ändring av besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG vad gäller tidsfristen avseende förekomsten av spårhalter av hybridrapsen Ms1×Rf1 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ1-4), hybridrapsen Ms1×Rf2 (ACS-BNØØ4-7×ACS-BNØØ2-5) och rapsen Topas 19/2 (ACS-BNØØ7-1) samt av de produkter som framställts därav (EUT L 342, 16.12.2016, s. 34).

(7)  Kommissionens genomförandebeslut (EU) 2019/1117 av den 24 juni 2019 om ändring av besluten 2007/305/EG, 2007/306/EG och 2007/307/EG vad gäller ändring av beslutens adressat (EUT L 176, 1.7.2019, s. 59).