Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i föräldrabalken;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 6 kap. 17 b § föräldrabalken2 skall ha följande lydelse.

6 kap.

kap. 17 b §

3Har en socialnämnd godkänt ett avtal om vårdnad, skall ett meddelande om avtalets innehåll sändas samma dag till
  • 1. skattemyndigheten i den region där barnet är eller senast har varit folkbokfört,
  • 2. om avtalet gäller ett barn som har fyllt 15 år: Centrala studiestödsnämnden,
  • 3. den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra ett ärende avseende vårdnadshavaren. Innebär avtalet att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad om barnet, skall meddelandet sändas till den försäkringskassa som modern tillhör.

SFS 1999:806

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
På regeringens vägnarBRITTA LEJON Dag Mattsson (Justitiedepartementet)
Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12.
Balken omtryckt 1995:974.
Senaste lydelse 1998:713.