Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 1999:806 Utkom från trycket den 16 november 1999Lag om ändring i föräldrabalken;utfärdad den 4 november 1999.Enligt riksdagens beslutProp. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU3, rskr. 1999/2000:12. föreskrivs att 6 kap. 17 b § föräldrabalkenBalken omtryckt 1995:974. skall ha följande lydelse.6 kap.17 b §17 b § Senaste lydelse 1998:713.Har en socialnämnd godkänt ett avtal om vårdnad, skall ett meddelande om avtalets innehåll sändas samma dag tillskattemyndigheten i den region där barnet är eller senast har varit folkbokfört,om avtalet gäller ett barn som har fyllt 15 år: Centrala studiestödsnämnden,den allmänna försäkringskassa som enligt 5 kap. socialförsäkringslagen (1999:799) skall avgöra ett ärende avseende vårdnadshavaren. Innebär avtalet att föräldrarna skall ha gemensam vårdnad om barnet, skall meddelandet sändas till den försäkringskassa som modern tillhör.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.På regeringens vägnarBRITTA LEJON Dag Mattsson (Justitiedepartementet)