Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri tjänst ifrån Karnov Group där vi samlat alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument. Karnov Open fungerar som en unik sökmotor, vilken ger direkt tillgång till offentlig rättsinformation. För att använda hela Karnovs tjänst, logga in här.
Lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag;

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 1 § lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag2 skall ha följande lydelse.

kap. 1 §

3För barn, som är bosatt i Sverige, skall av allmänna medel såsom bidrag till barnets uppehälle och uppfostran lämnas allmänt barnbidrag med 10 200 kronor om året i enlighet med vad nedan närmare stadgas.

SFS 1999:1368

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Äldre bestämmelser tillämpas fortfarande i fråga om barnbidrag för tid före ikraftträdandet.
På regeringens vägnarINGELA THALÉNBjörn Reuterstrand(Socialdepartementet)
Prop. 1998/99:119, bet. 1999/2000:SfU7, rskr. 1999/2000:118.
Lagen omtryckt 1973:449.
Senaste lydelse 1999:1359. Ändringen innebär bl.a. att andra och tredje styckena upphävs.