Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:179 Utkom från trycket den 27 april 2000Lag om ändring i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård;utfärdad den 6 april 2000.Enligt riksdagens beslutProp. 1999/2000:26, bet. 1999/2000:JuU10, rskr. 1999/2000:151. föreskrivs att det i lagen (1998:603) om verkställighet av sluten ungdomsvård skall införas en ny paragraf, 10 a §, av följande lydelse.10 a §10 a § Om någon har dömts till sluten ungdomsvård eller om rätten, med tillämpning av 34 kap. 1 § 1 brottsbalken, har förordnat att sådan påföljd skall avse ytterligare brott, skall, i fråga om tillgodoräknande av tid för frihetsberövande som verkställighet av påföljden, 19 a § lagen (1974:202) om beräkning av strafftid m.m. tillämpas på motsvarande sätt. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000.På regeringens vägnarLAILA FREIVALDSAnders Perklev(Justitiedepartementet)