Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:568 Utkom från trycket den 26 juni 2000Lag om ändring i lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m.;utfärdad den 31 maj 2000.Enligt riksdagens beslutProp. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216. föreskrivs att 4 a § lagen (1963:193) om samarbete med Danmark, Finland, Island och Norge angående verkställighet av straff m.m. skall ha följande lydelse.4 a §4 a § Senaste lydelse 1990:275. Bestämmelser om användning av beslag och kvarstad på begäran av myndigheter i Danmark, Finland, Island och Norge finns i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000.På regeringens vägnarLAILA FREIVALDSCecilia Bergman(Justitiedepartementet)