Karnov Open

Karnov Open är en kostnadsfri rättsdatabas från Norstedts Juridik där alla Sveriges författningar och EU-rättsliga dokument finns samlade. Nu kan organisationer och företag prova den mer omfattande juridiska informationstjänsten JUNO gratis i 14 dagar - läs mer om erbjudandet och vad du kan få tillgång till här.
SFS 2000:570 Utkom från trycket den 26 juni 2000Lag om ändring i lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom;utfärdad den 31 maj 2000.Enligt riksdagens beslutProp. 1999/2000:61, bet. 1999/2000:JuU19, rskr. 1999/2000:216. föreskrivs i fråga om lagen (1972:260) om internationellt samarbete rörande verkställighet av brottmålsdom dels att i 8, 17, 20, 25 a, 28, 30, 32 och 40 §§ ordet ”utrikesdepartementet” skall bytas ut mot ”Justitiedepartementet”, dels att 18 och 36 §§ skall ha följande lydelse.18 §18 § Senaste lydelse 1990:274. Har framställning om verkställighet av europeisk brottmålsdom gjorts, kan egendom som genom domen förklarats förverkad tas i beslag, om beslag hade kunnat ske enligt svensk lag i en rättegång i Sverige. Beslut om beslag meddelas av Riksåklagaren eller rätten. I fråga om beslag enligt denna paragraf skall i övrigt bestämmelserna i 27 kap. rättegångsbalken tillämpas. Bestämmelser om beslag och kvarstad finns också i lagen (2000:562) om internationell rättslig hjälp i brottmål. 36 §36 § Senaste lydelse 1991:300. Egendom eller dess värde som förverkats med stöd av denna lag tillfaller staten. Regeringen får på begäran av den stat som gjort framställningen om verkställighet av förverkandebeslutet förordna att egendomen eller dess värde helt eller delvis skall överlämnas till den staten.Böter som bestämts enligt denna lag får inte förvandlas. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2000.På regeringens vägnarLAILA FREIVALDSCecilia Bergman(Justitiedepartementet)